Bymiljøpakken

Leder for UMU, Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Bymiljøpakkens Tore Espedal tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata.

Dette har vi bygget

Informasjon om planlagte og pågående prosjekt kan finnes i Bymiljøpakkens handlingsprogram og årsbudsjett:

Revidert budsjett 2023 (pdf)

Handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Se liste over de store prosjektene våre her.

KART: Klikk her for å se hvor både planlagte, pågående og ferdige Bymiljøpakken-prosjekt er på Temakart Rogaland.
(Ta gjerne kontakt med kontakt(a)bymiljøpakken.no dersom du finner feil eller prosjekt som mangler i kartet)

2024

Gåing og trafikksikkerhet

Breddeutvidelse Aksel E. Vei.

2023

Gåing og trafikksikkerhet

Bussveien

Sykkelprosjekter

2022

Sykkelprosjekter

 • I Torvmyrveien på Randaberg har fylkeskommunen bygget sykkelfelt som er skilt fra fortau og kjørevei med kantstein, såkalt dansk sykkelløsning.
 • I Elvegata i Sandnes, mellom Oalsgata og Gjesdalveien, er det etablert nye sykkelfelt som første del av et todelt prosjekt. Rundkjøring Elvegata-Gjesdalveien skal utbedres i del to av Elvegata-prosjektet (Gjesdalveien-Vågsgjerdveien).
 • I Stavanger er det etablert tosidig sykkelfelt langs Østre ring. Gata er hovednettforbindelse fra Storhaug, sørover til Paradis stasjon og nordover til Stavanger sentrum.
 • I forbindelse med at Rogaland fylkeskommune utførte vedlikeholdsarbeid på Strømsbrua er det også lagt bedre til rette for syklister, med oppmerking og forlengelse av sykkelfelt der dette manglet.

Gåing og trafikksikkerhet

Bussveien

Kollektiv

2021

Sykkelprosjekter

Ny sykkelvei på Forus Nord.

Ny sykkelvei på Forus Nord.

Gangeprosjekter

Snarvei-trapp på Mariero.

Snarvei-trapp på Mariero.

Trafikksikkerhet

2020

Sykkelprosjekter

 • Sykkelstamvegen strekning Asser Jåttens vei – Sandnes grense åpnet 2. september 2020.
 • På Fv. 4566 Drivgarnsveien på Hundvåg ble sykkeltrassen forbedret.
 • Fv. 332 Skippergata. Fullført sykkelfelt fra kryss ved Sletteveien til kryss ved Hanamyrveien.
 • Ved Brustadbua er det blitt reasfaltert. Sykkelveien er også blitt skiltet i fortsettelsen av miljøkulverten til Brustadbua. Det er også bygd nytt fortau fra nye Gamlingen til Brustadbua.
Sykkelstamveg-strekningen mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense ble åpnet onsdag 2. september.

Sykkelstamveg-strekningen mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense ble åpnet onsdag 2. september i 2020.

Gangeprosjekter

 • Ved Goa skole på Randaberg er det utført flere tiltak, blant annet bedre adkomst til skoleområdet, belysning i undergang, utbedret gangfelt og utbedring av krysningspunkt.
 • Ved Grødem skole på Randaberg er det utført flere tiltak, blant annet utbedring av kryss ved Fjordsolveien, Hagafjellveien X Torvmyrveien og forbedring ved Hagafjell bussholdeplass.
 • Kyrkjeveien 1 på Randaberg har fått nytt fortau.
 • Visteveien på Randaberg fikk intensivbelysning i to kryss.
 • Ved Ryggveien/Fjellheimveien på Randaberg ble det lagd skille mellom fortau og veibane, samt belysning i overgang.
 • Ved Buggeland skole i Sandnes ble det utført flere tiltak. Det ble bygget opphøyet gangfelt med intensivbelysning og nytt trafikkgjerde, oppgradert krysningspunkt/gangfelt, trappen fikk bedre belysning og rails, og det ble opparbeidet forbindelse fra boligområdene til skolen.
 • Ved Figgjo skole i Sandnes ble det utført flere tiltak. Blant annet kom oppmerkinger og skilter, gangkrysning, nytt opphøyet gangfelt, nytt fortau og det ble opparbeidet forbindelser fra boligområder i Rossåsen til skolen.
 • På Gausel i Stavanger ble det utført flere tiltak. Det ble korrigert gang- og sykkelveg mot kryss, hevet og belyst gangfelt, utbedret gangfelt og utbedret sikt ved gangfelt til ungdomsskoleveg.
 • Det ble bygget en flott trapp til bruk som snarvei ved Bergelandstunnelen i Stavanger.
 • Ved Paradissvingen i Stavanger ble fortauet utvidet.
 • Det ble også bygget fortau i Austhallet i Stavanger.
 • På Dysjaland i Sola utbedret vi fortau i Øvrehusvegen og utbedret adkomsten til P-plassene ved Tjeltavegen.
 • Sørbø skole i Sandnes fikk intensivbelysning av eksisterende gangfelt, for å sikre trygg og god skolevei.
 • Øygard ungdomsskole fikk intensivbelysning ved overganger mellom bussvei og skole, for å sikre skoleveien.
 • Etablert belysning på tursti fra Grødem skole til Ryggstranden i Randaberg.
 • Etablert intensivbelysning av gangfelt ved Sandesletta x Åsenvegen.

2019

Tiltak for gående

 • Ved Våland skole er et kryss blitt opphøyet for å øke trafikksikkerheten.
 • Diverse tiltak i fylkeskommunale prosjekter.
 • Årsvollveien mellom Stangeland i Sandnes og Tjelta i Sola har fått ny gang- og sykkelveg. Veien har blitt utvidet og det er bygget ny bru over Skas-Heigrekanalen.

Tiltak for sykkel

Mange sykler og går på strekningen mellom Tjensvollkrysset og Mosvannsparken i Stavanger. Nå har Bymiljøpakken tatt jobben med å skille de som sykler og går her.

Mange sykler og går på strekningen mellom Tjensvollkrysset og Mosvannsparken i Stavanger. Bymiljøpakken  har tatt jobben med å skille de som sykler og går her.

2018

 • Forussletta på Bussveiens korridor 1 er ferdig bygget.
 • Transportkorridor vest strekning rv. 509 Sømmevågen – Sola skole er ferdig utbygget.

Sykkeltiltak

Den grønne hale på Grannes

Den grønne hale på Grannes.

Tiltak for gående

 • Det er bygget nytt fortau på Kyrkjevegen.
 • To kryss ved Visteveien har fått intensivbelysning.
 • Det er gjort utbedringstiltak ved Goa skole, hvor adkomst til skoleområdet, belysning av undergang, gangfelt og krysningspunkt er utbedret.
 • Ved Figgjo skole er det bygget snarvei og forbindelser gjennom grøntområder fra boligområdene til skolen.
 • Ved Gausel skole er det gjort en rekke utbedringstiltak ved gangfeltene og krysningspunktene, inklusiv belysning og siktforhold.

2017

 • Sykkeltiltak for 0,9 millioner kroner.