Bymiljøpakken

Om oss

Bymiljøpakken er 38 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Det blir stadig flere mennesker og biler på Nord-Jæren. Vi må ta grep – og alle kan bidra. Av og til kan vi la bilen stå og i stedet ta buss, tog, sykle eller gå. Eller vi kan betale bompenger de gangene vi faktisk må kjøre. Det er dette Bymiljøpakken bidrar til.

Bymiljøpakken er en dugnad. Dette er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg personlig. Vi får Bussveien, nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum bedre framkommelighet for alle.

Resultatet er at du får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt et bedre bymiljø for alle.

Snarveier på denne siden:
Hvordan finansieres Bymiljøpakken?
Alle prosjektene i Bymiljøpakken
Sentrale dokumenter
Organisering
Elevarbeider Kunst Design og Arkitektur
Kontakt oss

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?

Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I tillegg bidrar Rogaland fylkeskommune og kommunene med cirka 2,7 milliarder kroner i momsrefusjon.

Prosjektene i Bymiljøpakken blir derfor betalt med både bompenger og/eller statlige midler. Noen eksempler: Bussveien blir finansiert med 30 prosent bompenger og 70 prosent statlige midler. Sykkelstamvegen blir finansiert kun av statlige midler, gjennom byvekstavtalen. Det er satt av om lag en milliard kroner til andre sykkelprosjekter, dette blir i hovedsak finansiert med bompenger.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Alle prosjektene i Bymiljøpakken

Tungbilfelt/kollektivfelt

Andre kollektivprosjekt

 • Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Diagonalen – Jåttå: Kollektivtiltak
 • Hillevåg – Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Kollektivtiltak
 • Diverse andre kollektivprosjekt
 • Drift av kollektivtrafikk

Bussveien

 • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika – Sunde – Stavanger – Forus – Sandnes – Vatne
 • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik – Sunde – Stavanger – Forus
 • Bussveien, linje C: Sandnes – Forus – Stavanger Lufthavn Sola – Sola
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter
 • Bussveien har flere ferdige delstrekninger på Mariero, Vaulen, Jåsund, kollektivbru på Forus, Forussletta og Hillevåg.

>> Hold deg oppdatert på status for strekningene i Bussveien her.

Status bussveg 2023

Bussveien status 2023

Sykkel

 • Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes. >> Les mer om prosjektet her.
  – Første delstrekning av Sykkelstamvegen, fra Asser Jåttens vei til Sandnes grense, er ferdig. Dette er bare en del av en sammenhengende sykkelvei mellom Sandnes og Stavanger, men det er mulig å følge passeringstallene ved målestasjonen ved Asser Jåtten bru her. Lurer du på hvordan du kan benytte deg av denne delen av Sykkelstamvegen nå? Se her.
 • 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter

Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet

 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

Veiprosjekt

 • E39 Smiene – Harestad
 • E39 Ålgård – Hove
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (oppstart i Jærenpakke 1)
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland-E39
 • E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg

Sykkelstamvegen

Sykkelstamvegen

Sentrale dokumenter

Organisering

Bymiljøpakken ledes av en styringsgruppe som har hovedansvaret for styring og koordinering av Bymiljøpakken. Arbeidet deres skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttende organer, fylkesting og by- og kommunestyrer, om prioritering av midlene i Bymiljøpakken. Den ordinære styringsgruppen ledes av Statens vegvesen, med Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland representert, sammen med Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Administrativ koordineringsgruppe består av den administrative lederen fra hver virksomhet, samt lederstøtte for disse faste medlemmene. Gruppen drøfter saker og tar viktige avklaringer i forkant av styringsgruppemøtene.

Sekretariatet er styringsgruppens felles apparat for gjennomføring av Bymiljøpakken. Sekretariatet er saksforberedende organ for styringsgruppen, og skal sørge for at det utarbeides saksunderlag og faglige utredninger som er nødvendig for styringsgruppens beslutninger.

Bymiljøpakken har seks faggrupper: Kollektiv, gange, sykkel, trafikksikkerhet, miljø og kommunikasjon. Faggruppenes viktigste oppgave er å bidra aktivt til måloppnåelse i Bymiljøpakken – nullvekstmålet.

Elevarbeider Kunst Design og Arkitektur

Bymiljøpakken har samarbeidet med Vågen videregående skole, som har hatt et prosjekt hvor elevene skulle levere verk basert på Bymiljøpakken og nullvekstmålet.


Kristine Gramstad Wedler

Sekretariatsleder

kristine.gramstad.wedler@rogfk.no

+47 907 69 415

Kristine Gramstad Wedler leder det administrative arbeidet i Bymiljøpakken.

Sosiale medier:
LinkedIn
Facebook
Instagram