Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Det blir stadig flere mennesker og biler på Nord-Jæren. Vi må ta grep – og alle kan bidra. Av og til kan vi la bilen stå og i stedet ta buss, tog, sykle eller gå. Eller vi kan betale bompenger de gangene vi faktisk må kjøre. Det er dette Bymiljøpakken bidrar til.

Bymiljøpakken er en dugnad. Dette er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg personlig. Vi får Bussveien, nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum bedre framkommelighet for alle.

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?

Bompenger står for den største delen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Pengene i Bymiljøpakken finansierer:

Bussveien, Sykkelstamvegen, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad pluss fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for alle som sykler, går og reiser kollektivt.

Resultatet er at du får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt et bedre bymiljø for alle.

Alle prosjektene i Bymiljøpakken

Bussveien

 • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika – Sunde – Stavanger – Forus – Sandnes – Vatne
 • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik – Sunde – Stavanger – Forus
 • Bussveien, linje C: Sandnes – Forus – Stavanger Lufthavn Sola – Sola
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter

Tungbilfelt/kollektivfelt

 • Riksvei 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten – Jåsund

Andre kollektivprosjekt

 • E39 Schancheholen – Solasplitten: Kollektivfelt
 • Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Diagonalen – Jåttå: Kollektivtiltak
 • Hillevåg – Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Kollektivtiltak
 • Fylkesvei 330 Hoveveien: Kollektivfelt
 • Fylkesvei 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt
 • 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt
 • Drift av kollektivtrafikk, tre milliarder kroner totalt

Sykkel

 • Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes
 • 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter

Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet

 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

Veiprosjekt

 • E39 Smiene – Harestad
 • E39 Ålgård – Hove
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (oppstart i Jærenpakke 1)
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39 Bråstein
 • E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg

Sentrale dokumenter

Kvalitetssikring KS2 av Bypakke Nord-Jæren, del 1

Kvalitetssikring KS2 av Sykkelstamvegen, del 2

Stortingsproposisjon 47 S (2016-2017)

Byvekstavtale for Nord-Jæren 2017-2013

Byutredning Nord-Jæren 2017

Handlingsprogram 2018-2021

Referat fra møter i styringsgruppa og forhandlingsutvalget

Kontakt

Stine Haave Åsland
Sekretariatsleder

Kontakt Bymiljøpakken
bymiljopakken@vegvesen.no
+47 482 76 338

Stine Haave Åsland leder det administrative arbeidet med Bymiljøpakken.

Linn Falch
Prosjektkoordinator

Kontakt
linn.falch@kolumbus.no
+47 928 05 853

Linn Falch er prosjektkoordinator for mobilitetsarbeidet i Kolumbus.