Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Det blir stadig flere mennesker og biler på Nord-Jæren. Vi må ta grep – og alle kan bidra. Av og til kan vi la bilen stå og i stedet ta buss, tog, sykle eller gå. Eller vi kan betale bompenger de gangene vi faktisk må kjøre. Det er dette Bymiljøpakken bidrar til.

Bymiljøpakken er en dugnad. Dette er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg personlig. Vi får Bussveien, nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum bedre framkommelighet for alle.

Resultatet er at du får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt et bedre bymiljø for alle.

 

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?

Bymiljøpakken blir finansiert av bompenger og penger fra staten. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I tillegg bidrar Rogaland fylkeskommune med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

Prosjektene i Bymiljøpakken blir derfor betalt med både bompenger og/eller statlige midler. Noen eksempler: Bussveien blir finansiert med halvparten bompenger og halvparten fra staten. Sykkelstamvegen blir finansiert kun av statlige midler, gjennom byvekstavtalen. Det er satt av en milliard til andre sykkelprosjekter, dette blir kun finansiert med bompenger.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

 

Sentrale dokumenter

Kvalitetssikring KS2 av Bypakke Nord-Jæren

Stortingsproposisjon 47 S (2016-2017)

Byvekstavtalen 2019-2029

Indikatorveileder for Nord-Jæren 2019 (vedlegg 4 til byvekstavtale)

Byutredning Nord-Jæren trinn 1

Byutredning Nord-Jæren trinn 2

Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032

Gåstrategi for Nord Jæren 2018-2033

Handlingsprogram 2018-2021

Handlingsprogram 2021-2024

Årsbudsjett 2020

Referat fra møter i styringsgruppa og forhandlingsutvalget

Håndbok R760: Styring av vegprosjekter

Nasjonal transportplan 2018-2029

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for klima-, energiplanlegging og klimatilpasning

FNs bærekraftmål

 

Alle prosjektene i Bymiljøpakken

Bussveien

 • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika – Sunde – Stavanger – Forus – Sandnes – Vatne
 • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik – Sunde – Stavanger – Forus
 • Bussveien, linje C: Sandnes – Forus – Stavanger Lufthavn Sola – Sola
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter

Tungbilfelt/kollektivfelt

 • Riksvei 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten – Jåsund

Andre kollektivprosjekt

 • Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Diagonalen – Jåttå: Kollektivtiltak
 • Hillevåg – Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Kollektivtiltak
 • Diverse andre kollektivprosjekt
 • Drift av kollektivtrafikk

Sykkel

 • Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes
 • 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter

Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet

 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

Veiprosjekt

 • E39 Smiene – Harestad
 • E39 Ålgård – Hove
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (oppstart i Jærenpakke 1)
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39 Bråstein
 • E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg

Kontakt

Kristine Gramstad Wedler
Sekretariatsleder

kristine.gramstad.wedler@rogfk.no

bymiljopakken@vegvesen.no

+47 907 69 415

Kristine Gramstad Wedler leder det administrative arbeidet i Bymiljøpakken.

Linn Falch
Prosjektkoordinator

linn.falch@kolumbus.no
+47 928 05 853

Linn Falch er prosjektkoordinator for mobilitetsarbeidet i Kolumbus.