Bymiljøpakken

Bymiljøpakken er 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Det blir stadig flere mennesker og biler på Nord-Jæren. Vi må ta grep – og alle kan bidra. Av og til kan vi la bilen stå og i stedet ta buss, tog, sykle eller gå. Eller vi kan betale bompenger de gangene vi faktisk må kjøre. Det er dette Bymiljøpakken bidrar til.

Bymiljøpakken er en dugnad. Dette er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg personlig. Vi får Bussveien, nye og tryggere veier for dem som sykler og går, nye veier for dem som kjører, pluss egne veier for kollektiv- og næringstransport. I sum bedre framkommelighet for alle.

Resultatet er at du får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt et bedre bymiljø for alle.

Vi følger nullvekstmålet:

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange.

Hvordan finansieres Bymiljøpakken?

Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I tillegg bidrar Rogaland fylkeskommune med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.
Prosjektene i Bymiljøpakken blir derfor betalt med både bompenger og/eller statlige midler. Noen eksempler: Bussveien blir finansiert med halvparten bompenger og halvparten fra staten. Sykkelstamvegen blir finansiert kun av statlige midler, gjennom byvekstavtalen. Det er satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekter, dette blir kun finansiert med bompenger.

Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

Alle prosjektene i Bymiljøpakken

Tungbilfelt/kollektivfelt

Andre kollektivprosjekt

  • Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Diagonalen – Jåttå: Kollektivtiltak
  • Hillevåg – Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Kollektivtiltak
  • Diverse andre kollektivprosjekt
  • Drift av kollektivtrafikk

Bussveien

  • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika – Sunde – Stavanger – Forus – Sandnes – Vatne
  • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik – Sunde – Stavanger – Forus
  • Bussveien, linje C: Sandnes – Forus – Stavanger Lufthavn Sola – Sola
  • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal
  • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter

>> Hold deg oppdatert på status for strekningene i Bussveien her.

Bussveien

Bussveien

Sykkel

Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet

  • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

Veiprosjekt

Sykkelstamvegen

Sykkelstamvegen

Organisering

Bymiljøpakken ledes av en styringsgruppe som har hovedansvaret for styring og koordinering av Bymiljøpakken. Arbeidet deres skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttende organer, fylkesting og by- og kommunestyrer, om prioritering av midlene i Bymiljøpakken. Den ordinære styringsgruppen ledes av Statens vegvesen, med Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland representert, sammen med Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Administrativ koordineringsgruppe består av den administrative lederen fra hver virksomhet, samt lederstøtte for disse faste medlemmene. Gruppen drøfter saker og tar viktige avklaringer i forkant av styringsgruppemøtene.

Sekretariatet er styringsgruppens felles apparat for gjennomføring av Bymiljøpakken. Sekretariatet er saksforberedende organ for styringsgruppen, og skal sørge for at det utarbeides saksunderlag og faglige utredninger som er nødvendig for styringsgruppens beslutninger.

Bymiljøpakken har seks faggrupper: Kollektiv, gange, sykkel, trafikksikkerhet, miljø og kommunikasjon. Faggruppenes viktigste oppgave er å bidra aktivt til måloppnåelse i Bymiljøpakken – nullvekstmålet.


Kristine Gramstad Wedler

Sekretariatsleder

kristine.gramstad.wedler@rogfk.no

+47 907 69 415

Kristine Gramstad Wedler leder det administrative arbeidet i Bymiljøpakken.

Tore Espedal
Kommunikasjonsansvarlig rådgiver

tore@bymiljøpakken.no

+47 997 46 019

Sosiale medier:
LinkedIn
Facebook

Linn Falch
Prosjektkoordinator

linn.falch@kolumbus.no

+47 928 05 853

Linn Falch er prosjektkoordinator for mobilitetsarbeidet i Kolumbus.