Bymiljøpakken

Spørsmål og svar

Hvorfor Bymiljøpakken?

 • Nord-Jæren er blant områdene i landet med størst befolkningsvekst
 • Vi får store kø- og miljøproblem dersom vi ikke gjør tiltak
 • Vi må sørge for at lufta i byene våre blir renere og mindre forurenset
 • Vi får en bedre region å bo, reise og arbeide i
 • Vi må bygge tryggere veier, slik at vi får færre trafikkulykker og drepte i trafikken
 • Skoleveiene der ungene våre går og sykler må bli tryggere gjennom mange små og store trafikksikkerhetstiltak
 • Norge har forpliktet seg til å nå klimamål gjennom Parisavtalen, CO2-utslipp fra trafikken må ned
 • Et enstemmig storting har gjennom klimaforliket vedtatt at flere skal sykle, gå og reise kollektivt i storbyområdene – det betyr at flere skal velge bort privatbilen som transportmiddel

 

Er det bypakker med bompenger andre steder i Norge?

 • I tillegg til Nord-Jæren er det tilsvarende ordninger i Trondheim, Oslo, Bergen, Grenland, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiandsandsregionen og Tromsø
 • Gjennom nasjonal, regional og lokal politikk er det bestemt at vekst i persontransport i alle de store byene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og/eller går

 

Hvor står bomstasjonene på Nord-Jæren?

 • De er plassert i områdene med størst trafikkbelastning
 • Bomstasjonene ligger som ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og Stavanger lufthavn Sola
 • I tillegg er det bomstasjoner mellom Stavanger og Randaberg

 

Hvorfor er bomstasjonene plassert akkurat på denne måten?

 • De ligger der det er – eller vil bli – et godt alternativ til transport med personbil
 • Til og fra disse områdene bygger Bymiljøpakken gode kollektiv- og sykkelforbindelser som for eksempel Bussveien og Sykkelstamvegen
 • Det er også bomstasjoner på hovedveier som skal bygges ut

 

Hvordan betaler jeg i bomringene?

 • Du betaler bompenger bare når du kjører inn i en bomring
 • Du betaler ikke ut av ringen(e)!
 • Du kan kjøre gjennom så mange ringer du vil i løpet av en time – på grunn av timesregelen betaler du bare for den første passeringen, dersom du har flere passeringer innenfor en time (timesregel gjelder kun dersom du har AutoPASS-brikke)
 • Mellom Stavanger og Randaberg er det tre bomstasjoner (Kvernevikveien, Randabergveien, Finnestadgeilen). Her betaler du på vei fra Randaberg til Stavanger. Du betaler ikke på vei til Randaberg

Eksempel: Du kjører til jobb fra Stavanger til Forus
Da betaler du bare en gang inn til Forus. Dersom du ikke bor inni Stavanger-ringen, eller ikke må gjennom Stavanger-ringen på vei hjem, betaler du ikke på vei hjem.

 

Hva er takstene for å kjøre gjennom bomstasjonene?

 • Du må betale bompenger hver dag
 • Det er ulike takster i og utenfor rushtiden
 • Rushtid gjelder bare på hverdager mellom klokka 07.00 og 09.00 samt 15.00 og 17.00
 • Merk at du med AutoPASS-brikke får 20 prosent rabatt på hver enkelt passering

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy)
Utenfor rush 22 kr / med bombrikke 17,6 kr
I rush, hverdager kl. 7-9 og 15-17 44 kr / med bombrikke 35,2 kr

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)
Utenfor rush 55 kr
I rush, hverdager kl. 7-9 og 15-17 110 kr

 

Er det rabatter, passeringstak og timesregel i Bymiljøpakken?

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 (vanlig personbil/under 3500 kg) får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale
 • Tunge kjøretøy over 3500 kg får ikke rabatt
 • Alle kjøretøy får passeringstak på 75 betalte passeringer pr. måned
 • Timesregel gjelder også mellom bomringene og bomstasjonen i Hundvågtunnelen som en del av Ryfast

Obs! Alle lette kjøretøy må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få rabatt, passeringstak og timesregel.

 

Hvordan kan jeg bestille bombrikke?

 • Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er ansvarlig for innkreving av bompenger
 • ferde.no kan du inngå avtale og få bombrikke
 • Har du allerede bombrikke trenger du ikke ny

 

Hvem får fritak fra betaling i bomstasjonene?

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Elektriske biler (med drivstoffkode 5)
 • Forflytningshemmede (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen. Disse kjøretøyene må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak!)
 • Mopeder og motorsykler

Merk! Det er ikke betalingsfritak når du må passere en bomstasjon på vei til eller fra barnehagen – selv om barnehagen ligger innenfor kommunegrensen.

 

Har traktor fritak for bompenger?

Nei, traktor er ikke fritatt for bompenger. I enkelte tilfeller blir det gitt fritak der en bomstasjon deler et gårdsbruk i to, for å unngå at traktor må betale bompenger ved kjøring fra en del av gården til en annen. Fritak blir kun gitt for traktor, og kun i den enkelte bomstasjonen som deler gården i to. Kommunen må bekrefte at drift av gårdsbruk blir delt i to av bomstasjon.

Søknad sendes til Statens vegvesen Region vest, Styring- og strategistab, Postboks 43, 6861 Leikanger. Husk å legge ved bekreftelse fra kommunen og registreringsnummer på traktor.

 

Noen regnestykker

 • Dersom du kjører bil gjennom en bomring til og fra jobb i rushtiden 230 arbeidsdager i året, vil du med rabatt få årlige kostnader på 16 192 kroner (35,2 kr x 2 x 230). Merk at mange bor slik at de ikke betaler bompenger på vei hjem fra jobb, da blir denne kostnaden halvert
 • Har du mulighet til å sykle en dag i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 3238 kroner årlig
 • Har du mulighet til å sykle to dager i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 6475 kroner årlig
 • Har du mulighet for å sykle til jobb i sommerhalvåret, kan bomutgiftene dine halveres til 8096 kroner
 • Kjører du utenom rushtid, er prisen for bompenger omtrent den samme som i de gamle bomstasjonene

 

Jeg betalte også bompenger i den gamle bompengeordningen. Hvordan har endringene blitt for meg når jeg reiser på jobb?

 • Personbil som passerer bom på vei til jobb i rushtid: 384 kroner i måneden dersom du betalte før / 704 kroner i måneden dersom du ikke betalte før
 • Personbil som passerer bom både til og fra jobb i rushtid: 1088 kroner i måneden dersom du betalte før / 1408 kroner i måneden dersom du ikke betalte før
 • Personbil som passerer bom på vei til jobb utenom rushtid:  32 kroner i måneden dersom du betalte før / 352 kroner i måneden dersom du ikke betalte før
 • Personbil som passerer bom både til og fra jobb utenom rushtid: 384 kroner i måneden dersom du betalte før / 704 kroner i måneden dersom du ikke betalte før

Regnestykkene er basert på pris for personbil med 20 prosent rabatt i både gammel og ny bompengeordning og at betaling av bompenger skjedde kun en vei i gammel ordning. Her er et regnestykke for deg som betalte bompenger begge veier i gammel ordning:

 • Personbil som passerer bom både til og fra jobb i rushtid: 768 kroner i måneden dersom du betalte bompenger begge veier før

 

Hva skal bompengene brukes til?

 • Egen vei for buss (Bussveien) fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum med en avstikker til Forus vest og Stavanger lufthavn, Sola
 • Bussveien fra Stavanger til Kvernevik og Risavika
 • Bussveien fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen
 • Egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen
 • Firefeltsvei (E39) fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg
 • Firefelts motorvei fra Hove i Sandnes til Ålgård i Gjesdal (E39)
 • I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for dem som sykler, går og reiser kollektivt

 

Er Bymiljøpakken kun finansiert av bompenger?

Nei. Bompenger står for den største delen, men staten går inn med en del penger i Bymiljøpakken. I tillegg kommer momskompensasjon fra Rogaland fylkeskommune. Pengene fra staten kommer fra to steder: Byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I byvekstavtalen blir det gitt penger til prosjekter som er bra for kollektiv, sykling og gåing (eks. Bussveien). I Nasjonal transportplan er det de store veiprosjektene (eks. E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad) som får penger fra staten.

 

Blir det brukt bompenger på Sykkelstamvegen?

Nei. Sykkelstamvegen er fullfinansiert av staten gjennom byvekstavtalen.

 

Hva om det ikke er mulig for meg å reise kollektivt?

Noen må fortsatt kjøre bil, og det skal de gjøre med god samvittighet. Poenget er at når flere tar buss, tog, sykler eller går, så blir også din reise med bil mer forutsigbar og med mindre kø.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Går det buss der du bor?

Sjekk reiseplanleggeren til Kolumbus: www.kolumbus.no


Kan du sykle, kjøre eller gå til en togstasjon?

 • Mellom Sandnes og Stavanger kan du ta tog hvert kvarter både morgen og ettermiddag
 • Mellom Egersund og Stavanger går det tog hver halvtime både morgen og ettermiddag
 • Sjekk go-aheadnordic.no.

 

Jobber du i en HjemJobbHjem-bedrift?

 • Da får du rabattert månedsbillett for tog og buss til 515 kroner (1 sone) / 815 kroner (2 soner) / 1115 (3 soner)
 • Som ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift får du også tilgang til Bysykkelen

www.hjemjobbhjem.no | www.bysykkelen.no


Kan du sykle til jobb?

 • Har du vurdert elsykkel?
 • Elsykkel kan erstatte bil på veldig mange reiser
 • For folk som kan tenke seg å bruke sykkel til jobb, vil en elsykkel øke radiusen fra 7 til 15 kilometer for hva som er akseptabelt (Kilde: Elbilforeningen)


Kan du kjøre sammen med noen?

Ofte er det kun en person i bilen. Svært unødvendig dersom mange er på vei til samme sted. Har du en kollega som bor i nærheten eller en nabo som skal samme vei? Dere kan kanskje dele på å kjøre. Det er både mer økonomisk, fornuftig og ikke minst hyggelig.