Bymiljøpakken

Spørsmål og svar

Klikk på et spørsmål for å finne svaret, eller rull ned for å lese gjennom.

Hva og hvem er Bymiljøpakken?
Hvorfor har vi Bymiljøpakken?
Hva er byvekstavtalen?
Hva betyr nullvekstmålet?
Hvordan finner dere ut om vi når nullvekstmålet?
Hvor står bomstasjonene på Nord-Jæren?
Hvorfor er bomstasjonene plassert akkurat på denne måten?
Hvordan betaler jeg i bomringene?
Hva koster det å kjøre gjennom bomstasjonene?
Er det rabatter og maksimalbeløp i Bymiljøpakken?
Hvordan kan jeg få meg bombrikke?
Hvem får fritak fra betaling i bomstasjonene?
Har traktor fritak i bomringene?
Er Bymiljøpakken kun finansiert av bompenger?
Hva brukes pengene i Bymiljøpakken til?
Blir det brukt bompenger på Sykkelstamvegen?
Hvor mange bruker Sykkelstamvegen?
Kan jeg bruke Sykkelstamvegen nå, selv om den ikke er ferdig?
Hva om jeg ikke kan reise kollektivt?
Hvordan kan jeg komme i gang med å reise kollektivt, sykle eller gå oftere?

Hva og hvem er Bymiljøpakken?

 • En pakke med prosjekter og tiltak som skal gjøre det lettere for folk å komme seg fram på Nord-Jæren. Fram til slutten av 2033 skal vi bygge bedre veier for kollektivtrafikk og for de som sykler, går og kjører bil
 • Vi som står bak Bymiljøpakken er: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune
 • Målene med Bymiljøpakken er nullvekst i persontransport med bil og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, spesielt de som reiser kollektivt, sykler og går – og for næringstransport

 

Hvorfor har vi Bymiljøpakken?

 • Nord-Jæren er blant områdene i landet med størst befolkningsvekst
 • Vi får store kø- og miljøproblem dersom vi ikke gjør tiltak
 • Vi må sørge for at lufta i byene våre blir renere og mindre forurenset
 • Vi får en bedre region å bo, reise og arbeide i
 • Vi må bygge tryggere veier, slik at vi får færre trafikkulykker og drepte i trafikken
 • Skoleveiene der ungene våre går og sykler må bli tryggere gjennom mange små og store trafikksikkerhetstiltak
 • Norge har forpliktet seg til å nå klimamål gjennom Parisavtalen og CO2-utslipp fra trafikken må ned
 • Et enstemmig storting har gjennom klimaforliket vedtatt at flere skal sykle, gå og reise kollektivt i storbyområdene – det betyr at flere skal velge bort privatbilen som transportmiddel

 

Hva er byvekstavtalen?

Byvekstavtalen er en avtale mellom staten og regionen, der begge parter forplikter seg til å nå det såkalte nullvekstmålet. I avtalen bidrar staten med penger til å bygge ut kollektivtrafikk, sykkel- og gåprosjekt. Regionen forplikter seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

De fire største byene i Norge har forhandlet med staten om en byvekstavtale. På Nord-Jæren har vi en byvekstavtale som gjelder fra 2019 til 2029.

 

Hva betyr nullvekstmålet?

Nullvekstmålet betyr at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og går. Målet gjelder for hele byområdet under ett. Næringstransport, både gods-, varetransport og transport til offentlig og privat tjenesteyting er unntatt nullvekstmålet.

 

Hvordan finner dere ut om vi når nullvekstmålet?

Byindeks er en metode som måler nullvekstmålet, og som blir brukt til å følge opp byvekstavtalene i de store byene i Norge. På Nord-Jæren ser vi på trafikktall fra 24 utvalgte trafikkregistreringspunkt for å måle endringen i trafikk på vegene. Trafikkregistreringspunktene er ikke de samme som der bomstasjonene står.

I tillegg til byindeks blir det også brukt tall fra reisevaneundersøkelser for å måle nullvekstmålet.

 

Hvor står bomstasjonene på Nord-Jæren?

 • De er plassert i områdene med størst trafikkbelastning
 • Bomstasjonene ligger som ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og Stavanger lufthavn Sola
 • I tillegg er det bomstasjoner mellom Stavanger og Randaberg
 • I kartet vårt (klikk her) kan du se hvilken kjøreretning bomstasjonene er plassert.

 

Hvorfor er bomstasjonene plassert akkurat på denne måten?

 • De ligger der det er – eller vil bli – et godt alternativ til transport med personbil
 • Til og fra disse områdene bygger Bymiljøpakken gode kollektiv- og sykkelforbindelser som for eksempel Bussveien og Sykkelstamvegen
 • Det er også bomstasjoner på hovedveier som skal bygges ut

 

Hvordan betaler jeg i bomringene?

 • Du betaler bompenger bare når du kjører inn i en bomring
 • Du betaler på vei inn i ringene, ikke på vei ut av dem. Tananger er et unntak, der vi betaler på vei ut av bomringen. Også ved Bybrua betaler vi på vei ut av Stavanger-ringen.
 • Du kan kjøre gjennom så mange ringer du vil i løpet av en time. På grunn av timesregelen betaler du kun for den første passeringen, dersom du har flere passeringer innenfor en time (timesregel gjelder kun dersom du har AutoPASS/bombrikke)
 • Mellom Stavanger og Randaberg er det tre bomstasjoner (Kvernevikveien, Randabergveien, Finnestadgeilen). Her betaler du på vei fra Randaberg til Stavanger. Du betaler ikke på vei til Randaberg

Eksempel: Du kjører til jobb fra Stavanger til Forus.
Da betaler du bare én gang inn til Forus. Dersom du ikke bor inni Stavanger-ringen, eller ikke må gjennom Stavanger-ringen på vei hjem, betaler du ikke på vei hjem.

 

Hva koster det å kjøre gjennom bomstasjonene?

 • Du må betale bompenger hver dag
 • Det er ikke rushtidsavgift i bomstasjonene, men samme takst hele døgnet
 • El-biler og nullutslippskjøretøy betaler 70% etter rabatt
 • Merk at du med bombrikke får 20 prosent rabatt på hver enkelt passering

Gjeldende bompriser fra og med 31. mai 2024:

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3.5 tonn + takstgruppe M1: bobiler, campingbiler)
Ordinær 27 kr / med bombrikke 21,60 kr
El-biler / nullutslippskjøretøy 15,12 kr

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy over 3.5 tonn)
Ordinær 69 kr
El-kjøretøy / nullutslippskjøretøy med avtale 0 kr

 

Er det rabatter og maksimalbeløp i Bymiljøpakken?

Obs! Alle lette kjøretøy må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få rabatt og passeringstak.

 

Hvordan kan jeg få meg bombrikke?

Du kan inngå brukeravtale med en utsteder. Liste over utstedere finnes på autopass.no.

 

Hvem får fritak fra betaling i bomstasjonene?

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Forflytningshemmede (Fritaket gjelder kun i bomringer og med parkeringstillatelse fra kommunen. Disse kjøretøyene må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak)
 • Mopeder og motorsykler

Merk! Det er ikke betalingsfritak når du må passere en bomstasjon på vei til eller fra barnehagen – selv om barnehagen ligger innenfor kommunegrensen.

 

Har traktor fritak i bomringene?

Nei, traktor er ikke fritatt for bompenger. I enkelte tilfeller blir det gitt fritak der en bomstasjon deler et gårdsbruk i to, for å unngå at traktor må betale bompenger ved kjøring fra en del av gården til en annen. Fritak blir kun gitt for traktor, og kun i den enkelte bomstasjonen som deler gården i to. Kommunen må bekrefte at drift av gårdsbruk blir delt i to av bomstasjon.

Søknad sendes til Statens vegvesen, Myndighet og regelverk, Postboks 6706 Etterstad, 0609 Oslo. Husk å legge ved bekreftelse fra kommunen og registreringsnummer på traktor.

 

Er Bymiljøpakken kun finansiert av bompenger?

Nei. Bompenger er kun cirka 30 prosent av Bymiljøpakken. Bompenger har stått for den største delen, men etter at det ble inngått ny byvekstavtale (for 2019-2029), utgjør de statlige midlene en større andel enn bompengene. I tillegg kommer momskompensasjon fra Rogaland fylkeskommune.

Pengene fra staten kommer fra to steder: Byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I byvekstavtalen blir det gitt penger til prosjekter som er bra for kollektiv, sykling og gåing (eks. Bussveien og Sykkelstamvegen). I Nasjonal transportplan er det de store veiprosjektene (eks. E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad) som får penger fra staten.

 

Hva brukes pengene i Bymiljøpakken til?

Her blir det brukt midler fra staten og/eller bompenger:

 • Sykkelstamvegen, som er egen vei for syklister, fra Stavanger til Forus og Sandnes
 • Bussveien, som er egen vei for buss, fra Stavanger til Sandnes og Forus
 • Bussveien fra Stavanger til Risavika
 • Kollektivtrasé fra SUS/UiS-Diagonalen-Jåttåvågen
 • Transportkorridor vest, tungbilfelt mellom rv. 509 Sola skole og Kontinentalveien
 • Mange ulike prosjekt for sykkel, gåing, kollektiv, trafikksikkerhet og miljø
 • Bussveien fra Sandnes til Vatnekrossen, og fra Forus til Sola
 • Transportkorridor vest på fv. 409, utenom Bussveien
 • Fire felt på E39 mellom Hove og Ålgård
 • Fire felt på E39 mellom Smiene og Harestad
 • Fv. 505 Foss Eikeland-E39
 • Drift av kollektivtrafikk

 

Blir det brukt bompenger på Sykkelstamvegen?

Nei. Sykkelstamvegen er fullfinansiert av staten gjennom byvekstavtalen.

 

Hvor mange bruker Sykkelstamvegen?

Den søndre mila av Sykkelstamvegen, fra Asser Jåttens vei til Oalsgata er ferdig. Dette er bare en del av en sammenhengende sykkelvei mellom Sandnes og Stavanger, men det er mulig å følge passeringstallene ved målestasjonen ved Asser Jåtten bru her (NB: sjekk at dato stemmer).

 

Kan jeg bruke Sykkelstamvegen nå, selv om den ikke er ferdig?

Den søndre mila av Sykkelstamvegen, fra Asser Jåttens vei til Oalsgata er ferdig. Det er også Kiellandsmyra-Saxamarka. Disse dele går det helt fint å benytte seg av nå. Les med om hvordan her.

 

Hva om jeg ikke kan reise kollektivt?

Noen må fortsatt kjøre bil, og det skal de gjøre med god samvittighet. Poenget er at når flere tar buss, tog, sykler eller går, så blir også din reise med bil mer forutsigbar og med mindre kø.

 

Hvordan kan jeg komme i gang med å reise kollektivt, sykle eller gå oftere?

Går det buss der du bor?

Sjekk reiseplanleggeren til Kolumbus


Kan du sykle, kjøre eller gå til en togstasjon?

 • Mellom Sandnes og Stavanger kan du ta tog hvert kvarter både morgen og ettermiddag
 • Mellom Egersund og Stavanger går det tog hver halvtime både morgen og ettermiddag
 • Sjekk togtider hos Go Ahead

 

Jobber du i en HjemJobbHjem-bedrift?

 • Da får du rabattert månedsbillett for tog og buss til 555 kroner (1 sone) / 855 kroner (2 soner) / 1155 (3 soner)
 • Som ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift får du også tilgang til bysykkelen

HjemJobbHjem | Bysykkelen

 

Kan du sykle til jobb?

 • Har du vurdert elsykkel?
 • Elsykkel kan erstatte bil på veldig mange reiser
 • For folk som kan tenke seg å bruke sykkel til jobb, vil en elsykkel øke radiusen fra 7 til 15 kilometer for hva som er akseptabelt (Kilde: Elbilforeningen)


Kan du kjøre sammen med noen?

Ofte er det kun én person i bilen. Det er svært unødvendig dersom mange er på vei til samme sted. Har du en kollega som bor i nærheten eller en nabo som skal samme vei? Dere kan kanskje dele på å kjøre. Det er både mer økonomisk, fornuftig og ikke minst hyggelig.