Bymiljøpakken

Framgang for sykkel - nedgang for utslipp

Statistikk fra SSB bekrefter at Nord-Jæren er på rett vei mot nullvekstmålet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig en rapport om «Byer og miljø – Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport». Denne baserer seg på både reisevaneundersøkelser og annen statistikk.

I det 140 sider lange dokumentet kommer byområdet Nord-Jæren godt utav flere områder – spesielt sykkel.

Randaberg er suverene på nasjonalt nivå, med 3,7 kilometer kommunal sykkelsti per 1000 innbyggere i 2019.

Rogalands største by kommer også godt utav kilometer sykkelsti per 1000 innbyggere. Stavanger har 1 kilometer. Sola og Sandnes skårer også bra, med henholdsvis 1,6 og 1,5 kilometer kommunal sykkelsti per 1000 innbyggere.

Åtte prosent sykler

I SSB-rapporten kommer det også blant annet fram at det i 2018 kun var Trondheim, med sine nesten ni prosent, som hadde større andel syklister enn Stavanger på åtte prosent.

Stavanger kommer også godt utav el-sykkelstatistikken. Ifølge tallene til SSB har Stavanger en el-sykkelandel blant innbyggerne på 11 i 2018. Det er flest blant de fem største byene i landet. Nord-Jæren generelt kommer godt utav statistikken for byområdene, like bak trondheimsområdet og kristiansandregionen.

Fra før vet vi i tillegg at Kolumbus’ bysykler har opplevd en enorm boost det siste året, med en bruksøkning på 158 prosent fra 2019 til 2020.

«Svært god» tilgang til kollektiv

Rapporten fra SSB framhever også Nord-Jæren når det kommer til tilgang til kollektivtransport.

Sammenligner vi andel bosatte med «svært god» mot «god» tilgang til kollektiv-transport, er det flere bosatte med «svært god» tilgang til kollektiv i Hovedstads-området, Nord-Jæren, Trondheimsområdet og Bergensområdet enn andel med bare «god» tilgang.

Dette gjenspeiles også i den rapporterte bruken av kollektivtilbud i områdene.

Nedgang i utslipp fra veitrafikk

Bymiljøpakken jobber etter nullvekstmålet, som sier:

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange.

Tallene fra SSB sin ferske rapport er nok en bekreftelse på at Nord-Jæren beveger seg i rett retning mot målet.

Stavanger lander på høy biltetthet og bilbruk, sammenlignet med de andre store byene i landet i perioden 2016-2019. Statistikken anslår at det i 2019 var 570 av 1000 innbyggere over 18 år som hadde personbil, mot 511 i for eksempel Bergen.

Det er likevel grunn til optimisme: Stavanger er den eneste byen med entydig nedgang hvert eneste år i statistikken.

Dette viser også igjen når vi ser på klimagassutslipp fra veitrafikken. Nord-Jæren er ikke helt i toppen når det kommer til lavt Co2-utslipp per 1000 innbygger. Men dersom vi ser på reduksjon av utslipp fra veitrafikk, har regionen vår fått ned mengden med 33 prosent i løpet av perioden 2009-2019. Kun Bergensområdet har forbedret seg mer, med 34 prosent.

Miljøvennlig transport

Andel av daglige reiser med de såkalte miljøvennlige transportmiddelformene – til fots, sykkel og kollektivt – er på nasjonalt plan økende fra 2001 til 2018, og utgjør gjennomsnittlig bortimot 40 prosent av all transportmiddelbruk i de ni største byområdene og storbyer i 2018. Samtidig er mulighet for parkering på arbeidsplass som arbeidsgiver disponerer redusert. Bosattes tilgang til kollektivtransport er best i de mest folkerike kommunene, og har samlet sett økt i perioden. Lengde tilrettelagt for syklende er samlet sett for byregionene noe redusert, men økt for storbyene.