Bymiljøpakken

Randaberg er landsledende på sykkelstier: — Men vi skal ikke hvile av den grunn, sier ordføreren

God planlegging over flere år får æren for at Randaberg er foregangskommune på sykkelstier.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig en rapport om «Byer og miljø – Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport». Denne baserer seg på både reisevaneundersøkelser og annen statistikk.

I det 140 sider lange dokumentet kommer byområdet Nord-Jæren godt utav flere områder – spesielt sykkel.

Suverene Randaberg

På ett punkt er Nord-Jærens Randaberg kommune suverene – også på nasjonalt nivå.

Innenfor alle de ni største byområdene i Norge, er det Randaberg som har lengst sykkelstrekninger per 1000 innbyggere. Ifølge tabellene til SSB er det 3,7 kilometer kommunal sykkelsti per 1000 innbyggere i 2019. Det er mye lenger enn noen av kommunene innenfor de store byområdene.

— Dette skyldes god planlegging over mange år, av løsningsorienterte innbyggere og administrasjon. Vi har hatt planene klare og mulighet til å gjennomføre dem når finansieringen har kommet på plass, forklarer Randaberg-ordfører Jarle Bø, som også er del av Bymiljøpakkens styringsgruppe.

Randaberg er en relativt liten kommune, men del av et stort byområde.

— Selv om vi er små, har vi et sentrum. Det har vært viktig at vi har fått prioritert tilrettelegging for syklende og gående i mange år, kommenterer Bø.

Ingen grunn til å hvile

Dette gir likevel ingen grunn til å sette seg ned og være fornøyde. Randaberg har flere sykkel- og gangeprosjekter i Bymiljøpakken. Ordføreren peker blant annet på fortau- og sykkelfelt-planene i Torvmyrveien og Randabergveien, som knytter sykkelnettverket i Randaberg til Stavanger og videre mot Forus. Han nevner også tilgangen til Vistnes og Jærmuseet blant områdene som kunne trengt skikkelig sykkel- og gangsti.

— Vi skal ikke hvile, selv om vi har en positiv statistikk som bidrar til folkehelse på vår side. Flere prosjekter er ferdig regulert, men mangler finansiering. Vi skal jobbe for å få det til, understreker Bø.

Bymiljøpakken jobber blant annet for at veksten i persontransport skal tas med alternativene kollektiv, gange – og sykkel. Den positive utviklingen på Randaberg og Nord-Jæren fører oss stadig nærmere målet.