Bymiljøpakken

Syklistene velger "den grønne halen"

Blir nye veger brukt slik det var tenkt?

Det vet vi litt mer om for fylkesveg 4540 Grannessletta. Her har Statens vegvesen telt hvor mange som gikk og syklet på den gamle gang- og sykkelvegen. Det samme ble gjort cirka et år etter at ny sykkelveg med fortau ble tatt i bruk.

– Sykkeltrafikken har blitt merkbart større. Tellingene viser også at de aller fleste sykler gjennom den grønne halen på Grannessletta, forteller Kristian Dyrnes, som står bak undersøkelsen.

De som går og sykler ble spurt om hvordan de opplever gang- og sykkelreisen sin, blant annet hvor ofte de bruker veien, om de føler seg trygge og om de krysser vegen på noe tidspunkt.

– Vi ser en merkbar økning i at folk som sykler og går er fornøyde med at vegen har blitt så mye bredere. Det er tydelig at endringen fra gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau har hatt en positiv effekt, sier Dyrnes.

Det noe uvanlige prosjektet erstattet altså en veistrekning der det allerede var en gang- og sykkelveg med en ny sykkelveg med fortau.

Grønn hale på ny veg

Den gamle gang- og sykkelvegen var mellom 2,5 og 3 meter bred, nå er den fem. Det ulykkesbelastede krysset er fjernet, og et nytt kryss prioriterer syklistene gjennom.

Dette krysset var det første i sitt slag i Norge og har blitt omtalt som «den grønne halen». Krysset fungerer slik: En detektor med varmesøkende kamera fanger opp syklisten som nærmer seg krysset. Grønne ledlys i bakken blir tent og viser veg mot krysset. Kommer det nye syklister bak, kan de øke farten for å rekke å sykle langs den grønne halen, og dermed ha grønt lys når de kommer fram til krysningspunktet.

Viktige funn

  • 91 prosent av syklistene sykler gjennom den grønne halen
  • 93 prosent av syklistene opplever sykkelvegen som trygg, sammenlignet med 74 prosent før ombygging
  • 97 prosent av syklistene opplever sykkelvegen som bred nok nå, sammenlignet med 67 prosent før ombygging
  • 67 prosent av de gående opplever fortauet som bredt nok nå, mot 16 prosent før ombygging
  • 2 av 3 som sykler på Grannessletta sykler også på nyetablert avstikker til Forus
  • Rundt 300 syklister på Grannessletta i morgenrushet