Bymiljøpakken

Styringsgruppen har funnet veien videre

Fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren er nå enige om fordelingen av 29,2 milliarder kroner til veier og gang-, sykkel- og kollektivtiltak de neste ti årene.

– Det er svært gledelig at vi regionalt har klart å komme til enighet. Jeg er særlig fornøyd med at styringsgruppen opprettholder målet om at 70 prosent av midlene, inkludert 3,3 milliarder fra av drift kollektivtrafikken, skal gå til kollektiv, sykkel og gange, mens 30 prosent skal gå til veiprosjekter. Denne enigheten vi i dag oppnår gjør at regionen er rustet for å nå nullvekstmålet, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Etter forhandlinger er ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og fylkesordføreren er nå enige om hvordan nødvendige kutt skal fordeles.

– Bussveien er vårt viktigste prosjekt. Jeg er svært glad vi har funnet rom for å øke rammene til bussveien med nesten 400 millioner sammenlignet med det som var utgangspunktet i brevet til Samferdselsdepartementet. Jeg er også svært glad for at det nå ser ut til å være vilje til å jobbe videre med en løsning for E39 Smiene-Harestad som innebærer lengre kulvert på Tasta enn det som var veieiers forslag. Stavanger ser frem til en jobbe konstruktivt i en vanlig reguleringsprosess for prosjektet, sier Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun.

Solaordfører Tom Henning Slethei trekker særlig fram at prosjektene bussvei og Transportkorridor Vest fra Sundekrossen til Risavika er inne i planene.
– Prosjektet er nå inne med 1,8 milliarder kroner etter å ha vært nærmest helt ute av budsjettet. Dette er et viktig prosjekt for næringslivet i Risavika. Vi er også enige om å framskynde traseen fra Kontinentalveien til Hagakrossen og gang- og sykkelvei Vigdel-Hellestø, et viktig trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, sier Slethei.

Styringsgruppen er enige om et nytt budsjettmål på 29,2 milliarder kroner til veier og kollektivtiltak på Nord-Jæren de tretten neste årene.
Sandnesordfører Stanley Wirak er fornøyd med at blant annet er prioritert penger til at sykkelstamveien kan ferdigstilles som planlagt, uten å fjerne de siste 700 meterne mot Oalsgaten.
– Jeg er selvfølgelig også godt fornøyd med at strekningen Hove-Osli på E39 Hove-Ålgård forskutteres og igangsettes så snart som mulig, sier Wirak. Dette er i dag en flaskehals, som det er viktig for regionen å få igangsatt. Så skal vi arbeide videre med å få finansiert E39 videre mot Ålgård med lang tunnel mellom Osli og Figgjo.

Det er størst potensiale for reelle kutt i prosjekter som er planlagt bygget i nær framtid. Styringsgruppen i Bymiljøpakken er derfor enige om å ha størst fokus på optimalisering og kostnadskontroll av disse prosjektene.

Randabergordfører Jarle Bø trekker fram E39 Smiene-Harestad som svært gledelig.
– E39 Smiene-Harestad har vært planlagt i over 20 år. Det er på tide at vi får realisert dette prosjektet, sier Bø. Jeg er også svært glad for at vi skal se TKV og Smiene-Harestad i sammenheng.
Styringsgruppens leder, Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen, legger ikke skjul på at forhandlingene og har vært en krevende prosess.
– Det er klart at det har vært vanskelig å bli enige om så store kutt. De lokale partene har imidlertid vist stor evne og vilje til å redusere kostnadene i prosjektene, sier Grimsrud.
Styringsgruppen påpeker at det også i fortsettelsen må arbeides med effektiviseringer og/eller mulige standardreduksjoner i prosjektene, uten at det går ut over formålet med prosjektet.

Konkret om enkeltprosjekter:
• For E39 Smiene-Harestad økes prosjektrammen med 200 millioner kroner sammenlignet med prosjekteiers forslag på 3,4 mrd. kroner, dette for å gi prosjektet større fleksibilitet på nærmiljøtiltak med lengre kulvert på Tasta, samt kollektivknutepunkt i Harestadkrysset. For å oppnå nødvendig finansiering av lengre kulvert vurderes Gabbas-krysset. Prosjektet gjennomgår vanlig reguleringsprosess.
• Det utarbeides en samlet skisseløsning for Transportkorridor vest (TKV) – Sundekrossen til påkobling Smiene-Harestad. Det foreslås derfor ingen kostnadsreduksjon på dette prosjektet nå. TKV resterende del må ses i sammenheng med bussvei-korridor til Risavika.
• Prosjektet E39 Hove-Ålgård deles slik; Strekningen Hove-Osli forskutteres og igangsettes så snart som mulig. Kryssløsning Bråstein og E39 Osli-Ålgård kommer senere. Departementets styringsramme (3,880 mrd. kr) legges samlet til grunn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter mekling fastsatt lang tunell. Statens vegvesen har senere utarbeidet et forslag til reguleringsplan som miljømessig, for Figgjo bydel samt hensyn til jordvern, er mer konfliktfylt enn lang tunell. Dette forslaget ligger kostnadsmessig lavere enn departementets styringsramme. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland på denne planen. Det arbeides videre med konseptet lang tunell. Denne løsningen kan ikke finansieres fullt ut gjennom Bymiljøpakken nå. Styringsgruppa legger til grunn at eventuelle innsparinger utover det som fastsettes som ramme på prosjektene Hove-Osli, tverrforbindelsen FV 505, kryssløsning Bråstein, høyverdig kollektivløsning til Vatnekrossen, kryssløsning på Stangeland og planlegging av Sandnes øst skal legges inn i finansiering av Osli-Ålgård, sammen med eventuell annen og eller ekstern finansiering. Dersom det ikke er mulig å få finansiert lang tunell basert på dette, må prosjektet sammen med reguleringsmyndighet jobbe med alternative løsninger som kan realisere prosjektet innenfor styringsmålet.
• Styringsgruppen reverserer det foreslåtte kostnadskuttet på 70 millioner kroner på Sykkelstamvegen for å sikre at traseen blir en helhetlig sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet må fortsatt ta nødvendige kostnadsreduksjoner på 3 prosent for å nå styringsmålet.
• Bussveiens korridor 2 deles i to hvor Bussvei samt fellesfelt med TKV Kontinentalveien-Hagakrossen forseres og startes opp samtidig med ferdigstillelse av TKV Sola Skole-Kontinentalveien (som beregnes ferdigstilt 2023).