Bymiljøpakken

Sola-ordfører Tom Henning Slethei og Herborg Espedal Hellestø fra 5A ved Røyneberg skole tok sammen første spadestikk til arbeidet i Nesbuveien.

Sola: Nesbuveien får bedre gang- og sykkelvei og underganger

På gang: Klargjøring til bygging av nye Røyneberg barnehage. Nye gang- og sykkelveier. Utbedring av undergang. Ny sykkelbru.

Både trafikanter på fylkesveg 510/Nesbuvegen og dem som bor i Røyneberg- og Sørnes-området vil legge merke til anleggsarbeidene de neste månedene.

Samtidig som Sola kommune snart skal bygge nye Røyneberg barnehage i Myklaberglia, som ligger på oppsiden av Nesbuvegen, skal Rogaland fylkeskommune, med finansiering fra Bymiljøpakken, bygge ny sykkelvei med fortau langs deler av veien, på den delen som går parallelt med barnehagetomten og ned til undergangen under veien. Det skal også lages ny gang- og sykkelvei mellom Myklaberglia og hovedveien.

I dette området er det mye nedgravd infrastruktur (vannledninger, avløpsrør, fiberledninger, gassledninger og strømkabler) som må oppgraderes og legges om når det bygges nytt.

Fredag 27. januar kunne Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune og medlem av styringsgruppen i Bymiljøpakken, ta første spadestikk for prosjektet sammen med Herborg Espedal Hellestø fra 5A ved Røyneberg skole – til applaus fra resten av klassen og representanter fra entreprenør Nordbø Maskin AS, Bymiljøpakken, Rogaland fylkeskommune og Sola kommune.

De viktigste endringene for myke trafikanter og bilister i området i anleggsperioden er:

  • Dagens gang- og sykkelvei langs fv510/Nesbuveien ved anleggsområdet stenges for å gi plass til anleggsarbeidene. Alternative gang- og sykkelveier utenom anleggsområdet endrer seg i løpet av byggeperioden og blir skiltet. Følg derfor skiltingen.
  • Nordgående kjørefelt på fv510/Nesbuveien forbi anleggsområdet blir snevret inn på grunn av bygging av nytt busstopp. I nordgående kjørefelt blir fartsgrensen satt ned fra 60 til 50 kilometer i timen på grunn av kantstopp for bussen.
  • Det blir i anleggsperioden etablert en midlertidig busstopp med kantstopp.
  • Veien Myklaberglia blir brukt som anleggsvei for transport inn til anleggsområdet. Åpen for beboere som trenger adkomst til boliger i Myklaberglia.

Anleggsarbeidene i området er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune/Bymiljøpakken og Sola kommune, der Nordbø Maskin AS er utførende entreprenør. Kontraktssum er 25 millioner kroner inkl. mva. Byggherre er Sola kommune.

Dette arbeidet startet altså nå i januar 2023 og skjer i etapper. Sola kommunes nye Røyneberg barnehage og Rogaland fylkeskommunes utbedring av underganger skal bygges senere.

Kartet under viser hvor prosjektet i Nesbuveien finner sted og kan forstørres og forminskes.