Bymiljøpakken

Reisevaner på Nord-Jæren på riktig vei

Nord-Jæren har høyest sykkelandel i landet. Færre kjører bil, og det er en liten økning i kollektivreisende. Tallene for reisevanene på Nord-Jæren går forsiktig i riktig retning.

Tallene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen er nå klare. I undersøkelsen er det tall også fra de andre store byområdene i Norge; Oslo, Bergen og Trondheim.

Her er de viktigste funnene for reisene på Nord-Jæren, fra 2014, til 2018 og 2019.

Flest sykler på Nord-Jæren

Nord-Jæren er, sammen med Trondheim, det byområdet i Norge der flest sykler. Andelen syklister var 8 prosent i 2019. Det var opp et prosentpoeng fra 2014 og 2018.

Sykkelandelen på arbeidsreiser er enda høyere, 15 prosent. Her er tallet også det samme for Nord-Jæren og Trondheim.

– Med åpningen av Sykkelstamvegen friskt i minne, er jeg ikke i tvil om at sykkelandelen kommer til å fortsette å øke. Det er svært gledelig at så mange velger å sykle til jobb. Reisen mellom Sandnes og Stavanger til Forus blir enda raskere med Sykkelstamvegen, og jeg gleder meg til å se hele strekningen ferdig om noen år, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Lav kollektivandel

Andelen som reiste kollektivt var 10 prosent for Nord-Jæren i 2019. Det er det laveste tallet, sammenlignet med de andre store byområdene, men tallet øker med tre prosentpoeng fra 2014, da 7 prosent reiste kollektivt.

Ser vi på arbeidsreiser med kollektiv, var tallet 15 prosent for Nord-Jæren i 2019. I Oslo reiste hele 41 prosent kollektivt til jobb, i Bergen var tallet 26 prosent.

– Tallene sier at vi går i riktig retning med kollektiv, men fortsatt har vi litt å gå på når vi ser til andre byer. Det viser at det er rett å satse på et høyverdig kollektivtilbud, som Bussveien vil gi oss. Det må bli enda enklere å bruke kollektivtransport til både arbeidsreiser og fritidsreiser, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.

Bilandelen går ned, men fortsatt størst

Reisevaneundersøkelsen viser at bilførerandelen går ned. Selv om vi har flest bilførere, sammenlignet med de andre byene, går tallet ned med fem prosentpoeng fra 2014 til 2019. På Nord-Jæren var 50 prosent bilførere i 2019. I 2014 var andelen 55 prosent, i 2018 var den 52 prosent.

Av de som kjører bil til jobb, var andelen 54 prosent i 2019, som også er det høyeste tallet når vi ser til de andre byene.

– Dette viser at retningen vi har valgt i byvekstavtalen, med å tilrettelegge for at flere kan velge kollektiv, sykkel og gange, er riktig. Samtidig må vi legge godt til rette for de som ikke har gode kollektivtilbud og derfor må bruke bil. Det er gledelig at vi igjen ser ut til å nå nullvekstmålet med god margin, opplyser Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

– Mange på Nord-Jæren er avhengige av bil, og når de som kan velger andre reisemåter, blir det bedre plass på veiene til de som må kjøre bil. Det er derfor viktig at vi også skal bygge veiprosjekter i Bymiljøpakken, forklarer Tom Henning Slethei, ordfører i Sola.

– Det er gledelig at vi er på riktig vei med reisevanene på Nord-Jæren. Vi skal nå nullvekstmålet for hele Nord-Jæren, og vi er utvilsomt godt i gang. Nord-Jæren er et stort byområde, og det er derfor viktig at vi fortsetter å bygge ut for alle trafikantgrupper i de fire kommunene, sier Jarle Bø, ordfører i Randaberg.

Andre funn

  • Andelen som går er nokså lik over hele landet. I 2019 var tallet tallet 21 prosent for Nord-Jæren. Ti prosent gikk til fots til jobb
  • Nord-Jæren har flest husholdninger med to biler
  • På Nord-Jæren hadde 14 prosent ikke tilgang til bil i 2019. Denne andelen går nedover, tallet var 10 prosent i 2014
  • Flere kjører elbil. I 2019 var andelen elbiler på Nord-Jæren 19 prosent, mot bare 3 prosent i 2014. Aller flest kjører elbil i Bergen
  • Over 80 prosent har tilgang til sykkel på Nord-Jæren. I 2019 hadde 14 prosent av disse tilgang på elsykkel i Stavanger kommune, mot 4 prosent i 2014
  • Nord-Jæren er fortsatt det byområdet der flest har tilgang til gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver. I 2019 var tallet på 76 prosent. De andre byene ligger rett i overkant av 60 prosent. Andelen som må betale for parkering har imidlertid gått litt opp for Stavanger kommune

Tall fra reisevaneundersøkelsen blir brukt til å måle nullvekstmålet