Bymiljøpakken

Prosjekter og ramme ligger fast

Styringsgruppa i Bypakke Nord-Jæren vedtok i dag at alle prosjekta som ligger i Bypakken skal bygges. Den økonomiske ramma står på 32,1 milliarder kroner. 

Vedtaket i styringsgruppa i dag er:

Rapportene vedlagt saken tas til orientering. Prosjektene som fremgår av stortingsproposisjonen skal gjennomføres. Det arbeides ellers videre ut i fra føringer gitt i møtet.

  1. Hovedlinjene for Bussveien ligger fast, inkludert strekning og omfang.
  2. Riksvegprosjektene skal gjennomføres.
  3. De økonomiske rammer som lå til grunn for stortingsbehandlingen ligger fast.
  4. Rogaland fylkeskommune har prosjekteieransvar for Bussveien og dermed ansvar for at det planlegges og bygges ut innenfor de vedtatte rammer. I den sammenheng forutsetter et nært samarbeid med kommunene og Statens vegvesen.
  5. Det skal skje en videre gjennomgang av Bussveien og riksvegprosjektene med sikte på kostnadsreduksjon. Konsekvensene av gjennomgangen skal behandles i styringsgruppen. I den sammenheng foretas en vurdering/gjennomgang av de overordnede forutsetninger for Bussveien for eksempel: fremkommelighet, konvertering og bredde med videre.
  6. Håndtering av endrede kostnader er porteføljestyring, og må reflekteres i handlingsprogrammet