Bymiljøpakken

Pause i innkrevingen av rushtidsavgift

Fra og med mandag vil det bare bli krevd inn vanlig takst i alle bomstasjonene i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Dette vil gjelde fram til at feil er rettet opp og til at det dokumenteres solid drift.

Tekniske problemer har ført til feilfaktureringer av kunder. Feilfaktureringene er langt flere enn det minimum som kan aksepteres på grunn av tilfeldige feil i systemene. Vegdirektoratet har derfor besluttet at det blir pause i innkreving av rushtidsavgift fra og med 10. desember 2018.

Fra mandag gjelder vanlig takst i alle bomstasjoner. For lette kjøretøy er det 22 kroner (17,60 kroner med bombrikke), og for tunge kjøretøy er det 55 kroner.

Timesregelen

Bymiljøpakken har en timesregel, som gjelder for deg som har bombrikke og gyldig avtale. Denne gjør at du blir fakturert bare en gang i timen, uavhengig hvor mange bomstasjoner du passerer, og du betaler den bomsatsen som gjelder ved første bompassering. Rushtid gjelder på hverdager mellom kl. 07 og 09 samt 15 og 17.

Feilen har medført at mange bilister har blitt ilagt rushtidsavgift, selv om de har passert den første bomstasjonen før kl. 07 om morgenen eller før kl. 15 om ettermiddagen.

Styringsgruppens vedtak

Styringsgruppen i Bymiljøpakken besluttet lørdag:

Styringsgruppen tar til etterretning Vegdirektoratets beslutning om at det blir pause i innkrevingen av rushtidsavgift i Bymiljøpakken fra og med mandag 10. desember 2018.

Styringsgruppen erkjenner at dette vil føre til lavere inntekter for Bymiljøpakken.

Styringsgruppen tar følgende til orientering:

1. Rushtidsavgift som er fakturert vil bli beregnet og ført som tilgodehavende på den enkeltes konto, eventuelt tilbakebetalt. Mottatte fakturaer må derfor betales.
2. Kommende fakturaer fra det regionale bompengeselskapet Ferde AS vil bli justert før utsendelse.
3. Rushtidsavgiften vil bli startet opp igjen når feil er rettet og det blir en lav, akseptabel feilmengde. Dette vil trolig skje tidlig i januar 2019.
4. Spørsmål om erstatning fra eksterne leverandører for mangler i leveransene vurderes.

Styringsgruppen forutsetter at den blir holdt løpende orientert framover.

Videre arbeid

Det arbeides for fullt for å finne og rette opp feil i innkrevingssystemet fra Ferde, Statens vegvesen og leverandørene av utstyret ved bomstasjonene og av innkrevingssystemet.

Inntektene fra rushtidsavgift utgjør om lag 16 millioner kroner i måneden for Bymiljøpakken.

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er operatør for innkreving av bompenger.