Bymiljøpakken

På rett veg mot nullvekstmålet

Trafikken har gått ned med 4,4 prosent fra 2017 til 2019.

– Det betyr at Nord-Jæren er på god veg mot nullvekstmålet de første to årene det har blitt målt, opplyser seniorrådgiver Alberte Ruud i Statens vegvesen.

Byindeks måler nullvekstmålet

For å komme fram til tallet som viser nedgangen på over fire prosent, blir det brukt en metode som kalles byindeks.

– I denne metoden ser vi på trafikktall fra 24 utvalgte trafikkregistreringspunkt i byområdet, for å måle endringen i trafikk på vegene, forklarer Alberte Ruud.

Det er bare lette biler, med lengde under 5,6 meter, som blir målt i trafikkregistreringspunktene. Disse punktene er ikke de samme som der bomstasjonene står.

Metoden blir brukt for å måle nullvekstmålet, og blir brukt til å følge opp byvekstavtalen i de store byene i Norge.

Slik måles byindeks

Trafikken i registreringspunktene blir sammenlignet dato for dato og time for time, mellom to år. Det blir tatt hensyn til at registreringsutstyret kanskje ikke har vært i drift og hvis det har vært stenginger eller omkjøringer som påvirker trafikken.

Det er mange ulike kriterier som skal stemme for å få godkjente data. Et døgn må for eksempel inneholde minimum 16 godkjente timer og en måned må inneholde minimum 16 godkjente døgn per punkt.

Det kan være usikkerhet i innhenting av data, men dette er tatt hensyn til gjennom flere ulike prosesser.

Litt fakta

Nullvekstmålet er et av målene for Bymiljøpakken. I målet ligger det at all vekst i persontransport med bil i byområdet på Nord-Jæren skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og går.

Nullvekstmålet måles hvert år. I tillegg til byindeks blir det også brukt tall fra reisevaneundersøkelser, for å måle nullvekstmålet. I den nye byvekstavtalen for 2019-2029, som er lokalt vedtatt, er det presisert at nullvekstmålet skal måles med et glidende snitt på to til tre år.

Ny bompengeinnkreving i Bymiljøpakken startet i oktober 2018. Derfor er ikke 2018 et representativt år å måle etter. Referanseåret som pakken blir målt på er derfor 2017.

Du kan lese rapporten om byindeks her