Bymiljøpakken

Nå er stortingsproposisjonen her

Fredag 16. desember ble forslag til stortingsvedtak om Bypakke Nord-Jæren lagt fram i statsråd. Nå gjenstår endelig godkjenning av bypakken i Stortinget.

– Endelig! Denne nyheten har vi ventet på lenge, sier en glad fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. – Nå er det viktigste at vi kommer i gang og unngår flere forsinkelser.

Nord-Jæren er landets tredje største byregion og blant områdene med størst befolkningsvekst. Bypakke Nord-Jæren er byområdets bidrag til å nå nasjonale klimamål, med satsing på kollektiv, sykling og gåing.

– Vi har nå muligheten til å gjennomføre tidenes byutviklingsløft med Bypakke Nord-Jæren, forteller fylkesordføreren.

Hele forslaget til vedtak kan leses på Samferdselsdepartementets nettside. Her er det viktigste kort oppsummert:

 • Forslag til finansiering av Bypakke Nord-Jæren er i tråd med ønsker og vedtak fra lokale styresmakter
 • Trafikkveksten framover skal tas med kollektiv, sykling og gåing, som er i tråd med mål for storbyområdene i klimaforliket og i Nasjonal transportplan
 • Tiltak i bypakken skal styrke og bedre forholda for fotgjengere og syklister til områder med stor næringsvirksomhet. Forus er nevnt spesielt
 • Bypakke Nord-Jæren er et godt bidrag til å nå målet om nullvekst i biltrafikken
 • Prosjektene som er nevnt spesielt: Sykkelstamvegen, Bussveien, Transportkorridor vest, E39 Ålgård-Hove og Smiene-Harestad
 • Innkreving av bompenger i dagens bomstasjoner blir videreført inntil de nye stasjonene er på plass, tidlig i 2018
 • Det er lagt opp til innkreving av bompenger i Bypakke Nord-Jæren i 15 år fra 2018
 • Gjennomføring av tiltak starter i 2017 med låneopptak, for bygging av 38 bomstasjoner og byggestart på Sykkelstamvegen
 • Bomstasjonene blir plassert i ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren. Ringene blir plassert der det er eller blir utbygd et godt alternativ til biltransport. Det er Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og flyplassområdet på Sola. I tillegg kommer en ytre grense i Randaberg
 • Opplegget for bomstasjoner kan endres på et seinere tidspunkt, hvis det er lokal enighet og det ikke svekker inntektene i pakken
 • Bomtakster: 22 og 44* kroner for takstgruppe 1, 55 og 110* kroner for takstgruppe 2 (*rushtid: Klokka 0700-0900 og klokka 1500-1700)
 • Totalkostnaden på pakken er 30 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder bompenger
 • Bymiljøavtale og byutviklingsavtale blir samordnet til byvekstavtaler
 • Staten dekker 50 prosent av kostnadene til Bussveien gjennom byvekstavtalen
 • Teknologi for Bussveien blir avgjort i byvekstavtale-forhandlinger. Trolley skal vurderes
 • Aktuelle vegprosjekt blir vurdert i Nasjonal transportplan
 • Staten vil ikke bidra til å dekke drift av kollektivtrafikk, annet enn gjennom belønningsordningen
 • Ambisjonene i pakken er i tråd med nasjonale mål for trafikkvekst i storbyområdene, og styrker framkommeligheten for de som reiser kollektivt, sykler og går
 • For at Bypakke Nord-Jæren skal bli en suksess er det viktig med sterkt fokus på kostnadskontroll og kostnadseffektive løsninger