Bymiljøpakken

Mobilitetsdashbord

Et mobilitetsdashbord er et verktøy som gir en oversikt over mobilitetsdata fra ulike kilder på en intuitiv måte. Dette kan inkludere data om biltrafikk, kollektivtransport, sykling, gangtrafikk og andre transportrelaterte indikatorer.

De tallene som presenteres i Bymiljøpakkens mobilitetsdashbord er foreløpige og basert på sanntidsdata som samles inn fra ulike kilder. Disse tallene kan avvike noe fra de offisielle tallene som tilgjengeliggjøres etterskuddsvis av myndigheter og andre organisasjoner.

→ Du kan se dashbordet på hele skjermen ved å trykke på de skråstilte pilene nede i høyre hjørne eller klikke på denne lenken.

Datakilder

Bil- og sykkeltellinger skiller seg ut fra de øvrige datakildene ved at data kommer fra et utvalg av tellepunkter. Data fra tellepunktene skal gi et representativt bilde av trafikkutviklingen for bil og sykkel, men sier ikke noe om hvor mange det er som kjører bil eller sykler totalt. Både personbiler og tunge kjøretøy inngår i denne sammenheng i begrepet «bil». Dataene presenteres som månedsdøgntrafikk (MDT), som er gjennomsnittlig antall registreringer per døgn i måneden. MDT beregnes ved først å finne gjennomsnittet per time, ved at totalt antall registreringer i den aktuelle måneden deles på antall timer tellepunktet har vært operativt. Månedsgjennomsnittet er timesgjennomsnittet ganger 24.

De øvrige datakildene teller alle passasjerer som kjører buss eller alle turer med bysykkel, sparkesykkel eller delebil, i den grad leverandørene av tjenestene har gitt tilgang til data. For sparkesykler er det per dags dato kun én leverandør av tjenesten som inngår i dashbordet. Det arbeides med å få tilgang til data fra alle tilbyderne av tjenesten på Nord-Jæren. Det geografiske området for dataene er Nord-Jæren, slik det er avgrenset i byvekstavtalen. For bysykler viser statistikken data for hele bysykkelordningen i Rogaland. Det arbeides med å avgrense dette til byvekstavtaleområdet.

Måltall i dashboord Dataleverandør Oppløsning Datakilde
Biltellinger Statens vegvesen Pr. time Et utvalg av tellepunkt definert i byvekstavtalen.
Sykkeltelling Statens vegvesen Pr. time Et utvalg av tellepunkt innenfor byvekstavtale-området.
Busspassasjerer Kolumbus Pr. døgn Telleapparat i alle bussene. Teller påstigende passasjerer.
Bysykkelturer Kolumbus Pr. tur Registrerte turer fra IT-systemet for bysyklene.
Sparkesykkelturer Sparkesykkeloperatørene Pr. tur Registrerte turer fra IT-systemet for sparkesykler.
Bildelingsturer Kolumbus Pr. tur Registrerte turer fra IT-systemet for bildelingsordningen.

Datakvalitet

Bil og sykkel:

Data hentes fra Statens vegvesens internettside trafikkdata.no. Trafikkdata.no har punktmålinger fra trafikkregistreringsstasjoner på det statlige og fylkeskommunale vegnettet, samt noen kommunale veger. Trafikken registreres ved hjelp av induktive sløyfer i vegbanen. Trafikken i begge retninger og alle felt registreres. Alle kjøretøyregistreringer blir kontrollert mot et sett med kvalitetsregler, som er utarbeidet i samråd med utstyrsleverandørene og basert på Statens vegvesens egne tester av registreringsutstyret.

Det kan forekomme at data i kortere eller lengre perioder ikke blir registrert, eller at de har en systematisk dårligere kvalitet. Årsaken til dette kan være feil på registreringsutstyret eller at veien eller sykkelveien er midlertidig stengt.

Dekningsgrad angir hvor mye data (antall timer og dager) av god nok kvalitet vi har, sammenlignet med det vi hadde hatt uten bortfall. For aggregerte data (timetrafikk og døgntrafikk), vil en dekningsgrad på 50 prosent bety at vi kun har data fra 50 prosent av perioden og at den reelle trafikkmengden altså er større. Gjennomsnittstallene, for eksempel månedsdøgntrafikk (MDT), beregnes som gjennomsnittlig trafikkmengde for dager med 95 prosent dekningsgrad eller høyere. For nærmere beskrivelse av datakvalitet, henviser vi til trafikkdata: Trafikkdata | Om trafikkdata (vegvesen.no) 

Buss:

Det er montert passasjertelleutstyr i alle rutebusser på Nord-Jæren. Utstyret registrerer automatisk alle påstigende og avstigende passasjerer på alle holdeplasser. På denne måten har Kolumbus en god oversikt over antall reisende. Tallene i dashbordet er basert på antall påstigninger.

Det kjører over 100 busser i rutetrafikk på Nord-Jæren. Fra tid til annen vil noen av disse oppleve tekniske problemer med telleutstyret. Bussen blir da tatt ut av trafikk og erstattet med en med fungerende utstyr. Erfaringsmessig er det god dekningsgrad og god kvalitet på passasjertelledata.

Bildeling, bysykkel og sparkesykkel:

Felles for disse mobilitetstjenestene, er at bruken av tjenesten er knyttet til en økonomisk transaksjon mellom kunde og leverandør av tjenesten. Datasystemene er derfor tilrettelagt på en måte som gir høy kvalitet på dataene. Dersom det er problemer med registrering av data på en bil, sykkel eller sparkesykkel vil enheten bli tatt ut av drift.

Korrigering av data i dashbord ved manglende registreringer

Bil og sykkel:

Tellepunkt kan være ute av drift i kortere eller lengre perioder på grunn av teknisk feil eller som følge av stengning av vei i forbindelse med vegarbeid. Dersom datautfall skyldes stengning av veg, vil dette ikke bli korrigert, da trafikken omfordeles til andre veger. Dersom datautfall skyldes teknisk feil, vil data bli korrigert på følgende måte:

Dersom det er bortfall av data i 15 dager eller mindre en måned: Månedsdøgntrafikken beregnes basert på det antall dager hvor telleapparatet har vært operativt (med 95 prosent dekningsgrad eller høyere).

Dersom det er bortfall av data i flere enn 15 dager per måned: Månedsdøgntrafikken for fjoråret benyttes for det aktuelle tellepunktet.

Buss:

Dersom det mangler passasjertelledata for hele bussturer eller i lengre perioder, vil det bli gjort manuelle korrigeringer. Tall før 2020 inneholder manuelle korrigeringer. Etter oppgradering av utstyr i mars 2020, er dekningsgraden blitt så god at manuelle korrigeringer ikke har vært nødvendig.

Bildeling, bysykkel, sparkesykler:

Dataene blir kun korrigert i dashbordet dersom dataleverandør gjør endringer i sine data.

Kommentarer til dataene for 2023

Gratis kollektivtransport i Stavanger

3. juli innførte Stavanger kommune gratis buss for kommunens innbyggere. Med gratis bussbillett har innbyggerne også adgang til gratis bruk av bysyklene.

Midlertidig driftsstans i bildelingstjenesten

Det har vært midlertidige utfordringer med bildelingstjenesten. Det er derfor ikke registrert turer med delebil i juli og august. En av operatørene (Move about) er gått konkurs og den andre operatøren (Getaround) skifter til en annen billeverandør. Nye og flere biler forventes å være på plass i løpet av september og utover høsten.

Navigere i dashbordet

På forsiden av dashbordet er det en figur for hvert av transportmidlene bil, buss, sykkel, bysykkel, sparkesykkel og bildeling. Grafene viser utviklingen i bruken av transportmiddelet på månedsbasis og sammenlignet med året før. Ved å trykke på symbolet for transportmidlet kommer du inn på en temaside med utfyllende informasjon om det aktuelle transportmidlet. Du kan også skifte mellom sidene ved å trykke på hamburgermenyen øverst til venstre.

På temasidene er det et traktsymbol øverst i høyre hjørne. Ved å trykke på dét får du mulighet for å velge årstall og måned.

Navigering i et mobilitetsdashbord som er laget i Power BI er relativt enkel og kan gjøres ved å følge noen få trinn. For å filtrere på spesifikke parametere, for eksempel måneder, ukedager og klokkeslett, kan du følge disse trinnene:

  • Velg alternativene du vil filtrere etter ved å klikke på de aktuelle valgene.
  • For å filtrere etter flere parametere samtidig, kan du holde nede «Ctrl»-tasten mens du klikker på de forskjellige alternativene du vil inkludere i filteret. Fortløpende vil tallene i dashbordet endre seg, slik at de kun viser for aktuelle filtreringer.

Eksempel: Filtrere biltellinger på Siddishallen i morgenrush (mellom kl. 7 og kl. 9).

  • Trykker først på Siddishallen i kartet, se skjermbildet under (den mørke ringen i skjermbildet).
  • Trykker deretter på CTRL-tasten.
  • Trykker til slutt på søylene som representerer kl. 7 og kl. 8 i søylediagrammet.
  • Rapporten framhever nå tall kun for Siddishallen i rushtiden mellom klokken 7 og 9.

Skjermbilde av mobilitetsdashbordet til Bymiljøpakken.no.