Bymiljøpakken

Lokal enighet om Bymiljøpakken

De fem ordførerne i fylket og kommunene på Nord-Jæren er enige om en skisse til løsning for Bymiljøpakken. Skissen skal legges fram i forhandlinger med staten om ny byvekstavtale.

Skissen består av ni punkter:

1. Rushtidsavgiften fjernes

a) Dette som følge av betydelig økte statlige bevilgninger som gir et forsvarlig økonomisk fundament for Bymiljøpakken som helhet

b) Det må vurderes andre tiltak i regionen som sikrer nullvekstmålet for personbiltrafikken. De lokale parter ber administrasjonen utrede konsekvenser og foreslå tiltak for å sikre nullvekstmålet

2. Elbilene betaler 50 prosent sats så snart den nye fremforhandlede pakken trer i kraft. Dette er er et tiltak som bidrar til nullvekstmålet, og som vil veie opp for at rushtidsavgiften fjernes

3. Det gjennomføres en prisreduksjon på kollektiv tilsvarende det storbyregionens andel av 300 millioner vil utgjøre for å styrke attraktiviteten til kollektivtrafikken

4. Dersom det er økonomisk handlingsrom i pakken innføres utvidelse av timesregelen til tre timer på ettermiddagstid (17.00-20.00)

5. De lokale partene er positivt innstilt til at de to riksveiprosjektene E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård som har ligget i Bymiljøpakken tas ut slik staten har foreslått og blir overtatt av Nye veier. Det bes om en vurdering av konsekvenser for bompengebelastningen

6. Videre arbeid med en ny gjennomgående kollektivtrasé fra Jåttåvågen til Sykehuset/UiS kan forseres. Dette fordi regjeringens vedtak om fleksibiliteten for finansiering av kollektivutbygging til også nå å gjelde fylkeskommunale veier betyr at finansieringen er løst

7. Det legges fram en vurdering om flere kollektivprosjekter kan bygges raskere, og om det er muligheter for økt ruteproduksjon innen kollektiv i storbyområdet som følge av de store økte statlige bidragene

8. De lokale partene vil endre innkrevingsretninger og /eller bomplasseringer for Hundvåg, Tananger og Lura. Det bes om at disse utredes i forbindelse med evaluering etter ett års drift slik flere av kommunene har bedt om gjennom vedtak. Det legges frem forslag til hvordan ordningen for innbyggerne i disse områdene kan bli bedre og mindre belastende samtidig som de økonomiske konsekvensene for Bymiljøpakken avklares

9. Det foretas beregninger av totale inntekter, der dagens virkelige passeringstall benyttes, dvs. 210.000 per døgn, elbil-andel settes til 20 prosent, tungbilandel settes til 5 prosent, mens øvrige variabler (timesregel, svinn etc.) settes slik de har vært de siste 10 månedene. Det skal utarbeides sensitivitetsanalyser på de viktigste variablene nevnt ovenfor. På inntektssiden innarbeides resultat av de føringene som Regjeringen har gitt. Det skal foretas en gjennomgang av kostnadene slik at økonomiske rammer overholdes i henhold til Stortingets vedtak og fastsatte styringsmål