Bymiljøpakken

Hva må til for å nå nullvekstmålet?

Byutredninga for Nord-Jæren er klar. Her blir det vurdert ulike virkemiddel for å nå mål om nullvekst.

Mål om nullvekst betyr at persontransport med bil ikke skal øke selv om folketallet øker. Vekst skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og går. Byutredninga ser på hvilke tiltak som er nødvendige for å nå dette målet.

Nord-Jæren er et av de åtte største byområda i Norge som har levert en byutredning nå før jul. Tidligere i år inngikk regionen en byvekstavtale med staten, der begge parter forplikter seg til en transport- og arealutvikling som bygger opp om nullvekstmålet.

– Byutredninga gir et grunnlag for å reforhandle byvekstavtalen i 2018. Vi har vist hva vi kan gjøre for å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt, men vi konkluderer ikke med en anbefaling, opplyser Tina Jacobsen, prosjektleder for byutredninga på Nord-Jæren.

Mulig med nullvekst

På Nord-Jæren starter bompengeinnkrevinga i Bypakke Nord-Jæren høsten 2018. Byutredninga ser blant annet på om den vedtatte bypakken gir ønska måloppnåelse.

Byutredninga viser at det er mulig å nå nullvekst med ulike virkemiddel. Dette er mulig med blant annet parkeringsrestriksjoner, økte bompenger, betaling for hvor mye du bruker veien på bestemte tider (såkalla vegprising) eller arealbruk, som plassering av arbeidsplasser og utvikling av kompakte sentrum. Andre virkemidler er å bruke gåstrategi og sykkelstrategi, redusere takstene for kollektivtrafikk og doble frekvensen på bussruter.

– Målsettinga med utredninga er å gi en verktøykasse med tiltak som kan brukes for at ikke flere velger bilen på Nord-Jæren. En kan lett sette sammen ulike virkemiddel. Vi har blant annet sett på hvor høye bomsatser som må til for at folk lar bilen stå, dersom en ikke gjør noen andre tiltak enn å bygge prosjekta i Bypakke Nord-Jæren. Da må bompengetakstene tredobles for å få nullvekst, forklarer Tina Jacobsen. Prosjektlederen understreker at nærings- og nyttetransport ikke er underlagt nullvekstmålet.

Vegvesenet ansvarlig

Byutredninga er bestilt av Samferdselsdepartementet og utført av Statens vegvesen. Arbeidet er gjort i samarbeid med kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet.

Byutredning Nord-Jæren endelig versjon 15.12.2017