Bymiljøpakken

Hva betyr rushtidsavgifta for deg?

Svaret på dette spørsmålet forsøker Bymiljøpakken å finne ut av.

Alle foreldre og foresatte til barn i barnehager på Nord-Jæren får nå en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er en del av en større konsekvensanalyse av rushtidsavgifta som nå pågår.

– Ordførerne i styringsgruppa har bedt om en konsekvensanalyse, der vi skal finne ut hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser rushtidsavgifta har. En viktig del av arbeidet er også å se på hvilke konsekvenser rushtidsavgifta har for nullvekstmålet, forteller sekretariatsleder Stine Haave Åsland i Bymiljøpakken.

For å finne ut mer om reisemønster, valg av transportmiddel og situasjonen før og etter ny bomring for småbarnsforeldre, er det valgt å gjennomføre dette i form av en spørreundersøkelse.

Til andre deler av analysen blir det brukt trafikktall og reisemønster fra de første månedene etter starten 1. oktober. Passeringer gjennom bomstasjonene blir også tatt med.

Til reforhandling av byvekstavtale

Resultatene av analysen skal brukes når ordførerne reforhandler byvekstavtalen med staten. Etter planen skal forhandlingene være ferdig før året er omme.

Byvekstavtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom regionen og staten, som ser areal, transport og bymiljø i sammenheng. Staten går inn med penger til kollektiv- og sykkelprosjekt og belønner regionen med enda mer penger dersom nullvekstmålet blir nådd.

Regionen forplikter seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Spørreundersøkelsen og konsekvensanalysen av rushtidsavgifta blir gjennomført av Norconsult.