Bymiljøpakken

Historisk byvekstavtale signert

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er signert og overlevert til regjeringen. 

Fylkesordfører og ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stilte alle for å underskrive avtalen med staten, som ble representert av statssekretær Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet og Tore Leite i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Jeg takker alle for at vi i dag signerer en historisk byvekstavtale. Dere har bidratt til gode løsninger, selv om alle utfordringer ikke er løst, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til ordførerne på Nord-Jæren.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på Nord-Jæren, det er også den første i landet.

– Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet, poengterte vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Krevende og god prosess

Ordførerne uttrykte at forhandlingene om en byvekstavtale har vært krevende. Etter åtte forhandlingsmøter ble de til slutt enige om en avtale i mai.

– Det har vært en krevende prosess, men de fire kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har jobbet godt sammen. Det er historisk for oss å legge fram vår første byvekstavtale. Vi er fornøyd der vi er i dag, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

– Denne historiske dagen er starten på det vi skal få til; få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Vi har vært gjennom en krevende, men konstruktiv prosess og jeg er glad for at vi har hatt så god behandling i kommunene, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

– Vi har jobba godt for å få avtalen på plass. Dette var det vi fikk vi til nå, vi skulle gjerne fått til mer. Det er viktig at vi er i gang, at folk ser at de får noe igjen. Vi må jobbe knallhardt for totalen i pakken, både med vei og bussvei, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Vi har hatt en interessant og krevende prosess, og har fått mye kunnskap om det som skal skje framover. Kommunestyret i Randaberg gav sin tilslutning til avtalen med høye forventninger til å få noe igjen lokalt, sa Randaberg-ordfører Kristine Enger.

– Noe av det mest positive i byvekstavtalen er innsatsen som settes inn på kollektivtransport og drift av denne. Det blir et taktskifte for regionen. At staten er med og bidrar her er veldig bra, sier Sola-ordfører Ole Ueland.

Styrker kollektiv og by

Byvekstavtalen skal være med på å finansiere viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren, der blant annet Bussveien får halvparten av kostnadene dekket av staten. Pengene og avtalen skal også bidra til å styrke byutvikling, kollektivtrafikken, prosjekter for de som sykler og går, viktige veiprosjekter og god framkommelighet for næringstransporten.

Gjennom byvekstavtalen forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Byvekstavtale for Nord-Jæren_ENDELIG