Bymiljøpakken

Forhandler videre

Det er ny lokal enighet om videre forhandlinger om byvekstavtalen. Dette kom fram i møte 6. november.

I det første forhandlingsmøtet etter valget formidlet fylkesordfører Marianne Chesak at de lokale partene er enige om å forhandle med staten om en ny, revidert byvekstavtale. De lokale partene er kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og Rogaland fylkeskommune.

Det er lagt opp til et tett møteprogram fram til desember. Målet er å signere byvekstavtalen før jul.

Fylkesordføreren påpekte i forhandlingsmøtet at det er svært viktig å bli enige om en ny avtale, blant annet for å sikre mer såkalte belønningsmidler fra staten. Det er penger som blir brukt til drift av kollektivtrafikk og til mobilitetstiltak som for eksempel HjemJobbHjem.

Fjerner rushtidsavgiften

De fire kommunene og fylkeskommunen har laget et nytt bompengeopplegg, der hovedpunktene er å fjerne rushtidsavgiften, innføre halv takst for elbil og snu innkrevingsretningen på bybrua i Stavanger.

Fortsatt gjenstår forhandlinger om andre tema, som areal- og knutepunktsutvikling. Et annet tema blir om E39-prosjektene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad skal tas ut av Bymiljøpakken og overføres til Nye Veier AS.

Både staten og de lokale partene understreker at nullvekstmålet skal nås.

Framover

En reforhandlet byvekstavtale må godkjennes i kommunestyrene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og i fylkestinget i Rogaland. Regjeringen skal til slutt godkjenne avtalen.

Siden det blir endringer i bompengeopplegget må det også lages et nytt grunnlag for stortingsvedtak, en stortingsproposisjon.

Det er ikke kjent hvor lang tid det tar før en ny byvekstavtale, og et nytt bompengeopplegg, er klart. Staten må være enig med de lokale partene om en avtale før noe er bestemt.

Her er hele avtalen mellom de lokale partene:

 1. Rushtidsavgiften fjernes.
 2. Det innføres 50 prosent betaling for elbiler.
 3. Innkrevingsretningen på Bybrua snus.
 4. Partene forplikter seg til å endre bomplasseringer og/eller innkrevingsretninger for Tananger og Lura. Det settes umiddelbart i gang en utredning om hvordan bomplasseringene og/eller innkrevingsretning kan innrettes slik at belastningen for innbyggerne i disse områdene kan bli bedre og mindre belastende. Endringer skal ikke medføre at det oppstår hull i ringene. Partene er enige om at nødvendige tiltak for å oppnå disse målene skal besluttes og iverksettes så snart som mulig og i alle fall senest i løpet av våren 2020.
 5. Partene er i utgangspunktet positivt innstilt til at de to riksveiprosjektene E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård, som har ligget i Bymiljøpakken, tas ut slik staten har foreslått og blir overtatt av Nye Veier. Det legges til grunn at overføring av prosjektene ikke medfører økt bompengebelastning for innbyggerne i Stavangerregionen. Endelig beslutning må treffes med bakgrunn i en helhetlig vurdering av nullvekstmålet og porteføljen i Bymiljøpakken. Det bes om en vurdering av konsekvenser for bompengebelastning før endelig beslutning tas.
 6. Videre arbeid med en ny gjennomgående kollektivtrase fra Jåttåvågen til Universitetssykehuset kan forseres. Dette fordi regjeringens vedtak om fleksibiliteten for finansiering av kollektivutbygging til også nå å gjelde fylkeskommunale veier betyr at finansieringen er løst.
 7. Det legges frem en vurdering om flere kollektivprosjekter kan bygges raskere, og om det er muligheter for økt ruteproduksjon innen kollektiv i storbyområdet som følge av de økte statlige bidragene.
 8. Partene står fast på at det til enhver tid gjeldende nullvekstmål skal sikres. Dersom utviklingen ikke blir i samsvar med dette målet, forplikter partene seg til å iverksette nødvendige tiltak som sikrer målet. Dersom det oppstår en situasjon der staten mener at de lokale partene ikke iverksetter nødvendige og tilstrekkelige tiltak for måloppnåelse, og at staten derfor reduserer belønningsmidlene, skal tilsvarende beløp som bortfall av statlige midler medfører, dekkes over Bymiljøpakkens budsjetter.
 9. Etter at Ryfast-tunnelen åpner må trafikkflyten på bybrua og i tunnelen overvåkes nøye med tanke på utvikling av inntektene til Ryfast, samt nullvekstmålet. Ved avvik må nødvendige tiltak innføres.
 10. For å unngå hull/lekkasje i sentrumsringen, etableres det en bomstasjon på E39 ved Mosvatnet.
 11. Partene er innforstått med at kommuner har fremmet andre krav og ønsker om endringer i innretninger og bestemmelser. Slike ytterligere spørsmål skal vurderes og eventuelt besluttes i en totalvurdering og evaluering etter at punktene 1-4 er gjennomført.
 12. Grunnlaget for nullvekstmålet må defineres og avtales så snart som mulig. Partene mener at sesongmessige endringer i trafikkmønster taler for målinger med to til tre års glidende snitt legges til grunn. Videre må systematisk rapportering av måloppnåelse komme på plass.
 13. Partene er enige om at kostnadene for alle delprosjekter skal gjennomgås på ny med sikte på å sikre at kostnadene ikke overstiger inntektene. Denne gjennomgang gjelder uavhengig om reguleringsplaner er vedtatt eller ikke, og skal omfatte alle prosjekter som inngår i Bymiljøpakken. Bussveikonseptet, der bussens framkommelighet sikres, skal gjennomføres.