Bymiljøpakken

Enige om prosjektene

Kommunene og fylkestinget har sluttet seg til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021. Flere har imidlertid tilleggspunkt til vedtaket. (Last ned handlingsprogrammet nederst).

De neste fire årene er Bussveien og Sykkelstamveien, sammen med flere felt og traseer for bil, buss og de som sykler og går på Nord-Jæren prioritert på topp.

Nå har Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg og fylkestinget i Rogaland behandlet handlingsprogrammet. Under følger en oversikt over tilleggspunkta fra de ulike partene.

Rogaland fylkeskommune:

 • Økte belønningsmidler skal føre til reduksjon i driftsfinansiering
 • Mindre utgifter/merinntekter skal føre til reduksjon i bomtakster
 • Fylkestinget er opptatt av realisering av vegprosjekta og ber om diverse analyser til neste revisjon av handlingsprogrammet

Sandnes kommune:

 • Ber om at E39 Hove–Ålgård og E39 Smiene-Harestad blir framskynda
 • Sykkelstamvegen må finansieres med statlige midler
 • Økte belønningsmidler skal føre til reduksjon i driftsfinansiering
 • Mindre utgifter/merinntekter skal føre til reduksjon i bomtakster
 • Vegprosjekt må realiseres tidlig i perioden
 • Ber om avklaring rundt Jærlinja (i planen E39 Lyngdal vest-Sandnes)

Stavanger kommune:

 • Forutsetter lang kulvert på E39 Smiene-Harestad
 • Ønsker sykkelfelt fysisk adskilt fra bilveiene
 • Ber om at arbeidet med kollektivfelt E39 Schancheholen–Solasplitten og infrastrukturtiltak retta mot Ullandhaug blir sett i sammenheng med utredninga med skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug og flyplassen
 • Ber om vurdering av kost/nytte for E39 Schancheholen–Solasplitten opp mot kost/nytte for infrastruktur retta mot Ullandhaug og videre mot Forus
 • Ber om vurdering av andre kollektivforbindelser til Ullandhaug via Tjensvoll og Madla før midler blir låst til kollektivfelt langs E39

Sola kommune:

Ingen tilleggpunkt

Randaberg kommune:

 • Ber om at E39 Hove–Ålgård og E39 Smiene-Harestad blir framskynda
 • Sykkelstamvegen må finansieres med statlige midler
 • Økte belønningsmidler skal føre til reduksjon i driftsfinansiering
 • Mindre utgifter/merinntekter skal føre til reduksjon i bomtakster
 • Vegprosjekt må realiseres tidlig i perioden
 • Ber om at regulert gang og sykkelveg langs fylkesvei 473 blir lagt inn som prioritert tiltak. Ønsker at det skal prosjekteres og får byggestart i 2018
 • Gjør oppmerksom på eget vedtak av byvekstavtalen i juni 2017, kommunen har ikke fått tilstrekkelig med tiltak. Mener det må være en geografisk fordeling av de mindre prosjektene
 • Balansen mellom betaling av bompenger og tiltak i egen kommune blir opplevd som skjev, gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å be om ny plassering av bomstasjonene i reforhandling av byvekstavtalen i 2018
 • Vil ha vurdert innfartsparkering
 • Ber om fokus på kostnadskontroll

Handlingsprogrammet for bypakken er en oversikt over prosjekt som skal planlegges og bygges i en periode på fire år. Handlingsprogrammet blir revidert hvert år.

HP 2018-2021_ENDELIG 061117

KORTVERSJON HP 2018-2021_ENDELIG 061117