Bymiljøpakken

Byvekstavtalen godkjent i regjeringen

I dag ble det klart at byvekstavtalen for 2019-2029 er behandlet i regjeringen.

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Den nye byvekstavtalen erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren som ble inngått i 2017.

– Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling på Nord-Jæren, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Glade for regjeringsbehandling

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, er svært glad over dagens nyhet fra regjeringen.

– Dette er en stor milepæl for framkommeligheten på Nord-Jæren og for arbeidet med å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Det er også en seier for det lokale samarbeidet, men vi må jobbe knallhardt med dette også framover. Skal vi nå ambisjonene vi har for framtidsrettede transportløsninger samtidig som vi har en bærekraftig utvikling, må alle ha målet for øye og være løsningsorienterte. Da oppnår vi reduserte utslipp, bedre framkommelighet og luftkvalitet og gode bo-, arbeids- og bymiljøer, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Statens vegvesen ledet forhandlingene om ny byvekstavtale, som det var lokalpolitisk enighet om i desember 2019. Lederen av styringsgruppen for Bymiljøpakken, Bjørne Grimsrud, er også glad for regjeringens ja til byvekstavtalen.

– Avtalen er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy på Nord-Jæren. Dette viser at stat, kommune og fylke har vilje til å gå sammen om viktige mål, sier Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Staten bidrar med mest

Gjennom byvekstavtalen forplikter kommunene, Rogaland fylkeskommune og statlige parter seg til en effektiv arealbruk og til at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byvekstavtalen gjelder til 2029, og innebærer 17 milliarder kroner i statlige bidrag til kollektiv-, gang- og sykkelsatsing på Nord-Jæren. I tillegg til delfinansiering av Bussveien omfatter avtalen økte belønningsmidler, midler til kollektiv- gang- og sykkeltiltak, tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud og til reduserte kollektivtakster.