Bymiljøpakken

Bytter navn til Bymiljøpakken

Styringsgruppa i Bypakke Nord-Jæren vedtok i styringsgruppemøte 4. mai å bytte navn til Bymiljøpakken.

Bymiljøpakken blir det nye navnet fordi Bypakken og Mobilitetspakken blir slått sammen. Fram til nå har arbeidet med prosjekt og bompenger vært knyttet til Bypakken, og arbeidet med mobilitet og holdningsskapende arbeid er lagt til Kolumbus, i form av Mobilitetspakken.

Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitetsarbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen (som er forhandlet fram av styringsgruppa). Nå er det ønskelig å se hele byvekstavtalen som en helhet og ikke skille mobilitetsarbeidet fra bypakkearbeidet. Et nytt felles navn kan gi innbyggerne en bedre forståelse av at det er sammenheng i arbeidene som pågår.

Et navnebytte skal bidra til bedre forståelse av det store bildet. Det felles målet om nullvekst i persontransport med bil kan ikke oppnås med å bygge prosjekta i Bypakken alene. Her blir også mobilitetstiltak en viktig del for å nå målet. Et felles prosjekt, med samme mål, avsendere og målgrupper får nå et nytt navn: Bymiljøpakken.

Det blir arbeidet med å endre nettside og Facebook-side på grunn av navneendring og sammenslåing av Bypakken og Mobilitetspakken.