Bymiljøpakken

Bypakken er ferdig kvalitetssikret

En viktig milepæl er nådd for Bypakke Nord-Jæren. Kvalitetssikringen av styring og kostnader i Bypakke Nord-Jæren er ferdig. Hovedkonklusjonen er at bypakken, med alle enkeltprosjekt, kan gjennomføres i sin helhet innenfor de økonomiske rammene som er planlagt.

– Vi er svært fornøyde med at bypakken har gått gjennom hos kvalitetssikrerne. Hovedlinjene i bypakken, fra styring, finansiering og de viktigste prosjektene som Bussveien, Sykkelstamvegen og Transportkorridor vest, er godkjent. Det viser at regionen har gjort et godt og viktig stykke arbeid. En viktig milepæl for å realisere bypakken, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Målet med bypakken

Ingen av prosjektene eller tiltakene i Bypakke Nord-Jæren blir vurdert som samfunnsmessig lønnsomme.

– Bypakke Nord-Jæren har aldri hatt samfunnsøkonomisk lønnsomhet som mål. Byutvikling, endring av reisevaner, klima- og miljø og nullvekst i biltrafikken er det viktigste. Disse kriteriene gir liten uttelling i beregninger av samfunnsøkonomisk nytte. Det betyr at svært få prosjekter kommer lønnsomt ut. Ingen prosjekter hadde blitt en realitet om vi bare la lønnsomhet til grunn, sier Ege Tengesdal.

Til Stortinget i høst

Det er Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som har bestilt kvalitetssikringen av Bypakke Nord-Jæren. Det er Atkins Norge og Oslo Economics som har gjennomført kvalitetssikringen av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2). Målet har vært å sikre at regjeringen har et godt beslutningsgrunnlag når det skal bestemmes hvilke tiltak som bør velges for transportsystem på Nord-Jæren og hvordan de ulike tiltakene skal prioriteres.

Kvalitetssikringen (KS2) danner grunnlaget for en stortingsproposisjon om Bypakke Nord-Jæren. Forslag til vedtak om Bypakke Nord-Jæren skal etter planen legges fram for Stortinget i høst. Samtidig forventer regionen å komme i gang med forhandlingene med statens økonomiske bidrag til bypakken, gjennom bymiljøavtalen.

Noen vurderinger i kvalitetssikringsrapporten

  • De tre mest gunstige prosjektene er Sykkelstamvei, E39 Smiene -Harestad og Bussveien mellom Stavanger og Sandnes sentrum (korridor 1). To av disse tre prosjektene er miljøprosjekter.
  • Konsulentene har gått gjennom enkelte elementer knyttet til prosjekter i Bussveien som bidrar til økte investeringskostnader. Blant disse elementene er overgang til en eventuell bybane («konverteringsvedtaket») for korridorene 1 og 3 og investerings- og driftskostnader ved valg av teknologi («teknologivalg»).  Rapporten viser at «konverteringsvedtaket» fører til et økt investeringsbehov på 400 millioner kroner. Teknologivalget trolley er vurdert til å koste 556 millioner kroner («alternativ lang») mer enn et dieselalternativ. Kostnader, investeringer og drift som er skissert for teknologivalg tilsvarer tidligere vurderinger og utredninger som er lagt fram i forbindelse med fylkestingets vedtak om teknologivalg.

Rapportene:
Del 1 – Utvidet kvalitetssikring (KS2) av Bypakke Nord-Jæren med bilag
Del 2 – KS2 av E39 Sykkelstamvegen parsell Sørmarka-Smeaheia med bilag

Dette er Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren skal gi bedre hovedvegnett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal Nord-Jæren oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy og renere luft å puste i. Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.

Prosjektene i Bypakke Nord-Jæren blir finansiert av bompenger og statlige bidrag. Bompenger står for den største delen. Statlige bidrag kommer blant annet fra Nasjonal transportplan og i en bymiljøavtale.

Hovedelementene i Bypakke Nord-Jæren er:

  • Utbygging av en sykkelstamveg langs E39 mellom Stavanger og Sandnes via Forus.
  • Utbygging av Bussveien, som er et sammenhengende, høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.
  • Utbygging av Transportkorridor vest, som omfatter på rv. 509 fra Sømmevågen til Sundekrossen og fv. 409 fra Sundekrossen til Finnestadgeilen.
  • Utbygging av E39 på strekningene Ålgård – Hove og Smiene – Harestad.