Bymiljøpakken

Transportkorridor Vest

Bjelland AS innstilt til TKV-kontrakt

Tre entreprenører var med i finalerunden for å bygge den neste etappen på Transportkorridor Vest.

Det skilte i utgangspunktet ikke mye mellom de tre lokale entreprenørene, men etter samtaler og forhandlinger ble Bjelland AS valgt til å bygge den neste etappen for Transportkorridor Vest Rv. 509.

Tilbudene:

  • Stangeland Maskin   kroner  388 457 695,-
  • Bjelland AS                 kroner  391 191 551,-
  • Nordbø Maskin AS    kroner  410 905 351,-

– For å komme frem til valget av entreprenør brukte vi tildelingskriterium som fremdrift, nøkkelpersonell, HMS og kvalitet. Og etter forhandlinger og avklaringer hadde Bjelland AS det beste tilbudet totalt sett og er den entreprenøren som blir tildelt kontrakten, sier delprosjektleder i Statens vegvesen Hallvor Solheim.

Han håper at kontrakten kan signeres når klagefristen går ut om ti dager.

– Går alt etter planen blir det anleggsoppstart til høsten, sier Solheim.

Delprosjektleder på Transportkorridor Vest i Statens vegvesen Hallvor Solheim

Delprosjektleder på Transportkorridor Vest, Hallvor Solheim i Statens vegvesen.

Arbeidenes art og omfang

Det skal bygges ny firefelts riksveg fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune.

Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksveg allerede ferdigstilt.

Denne etappen starter nord for rundkjøring ved Sola skole og avsluttes nord for rundkjøring Tanangervegen/Kontinentalvegen. I tillegg til riksveg skal det bygges gang og sykkelvei, lokalveier og samleveger.

Prosjektet er en del av Bymiljøpakken og har som mål å tilrettelegge for effektiv gods- og persontrafikk.

Effektmålene er blant annet å:

− Skape forutsetninger for økt andel kollektivreiser

− Bedre framkommeligheten for næringstrafikk

− Forbedre gang- og sykkeltilbud, og øke andel transportsyklister

− Forbedre trafikksikkerheten

− Forbedre miljø, bedre støyforhold og minimere negative konsekvenser i nærmiljøet

− Skape forutsetninger for økt sjøvegs godstransport

Trafikken på Tanangervegen Rv. 509 sør for Kontinentalvegen har års døgntrafikk på cirka 14800 biler (2019) med en andel tungtrafikk på 10 %.