Bymiljøpakken

Biltrafikken i nedgang - også før pandemien. Samtidig kjører vi mer kollektivt på Nord-Jæren

Trafikktallene, både i bomstasjonene og de uavhengige målepunktene, viser at antall personbiler på veiene synker.

I Bymiljøpakkens status for trafikk og inntekt 2020, kommer det fram at antall passeringer forbi bomstasjonene var omtrent 10 prosent lavere enn i 2019.

Trafikknedgangen understrekes av Byindeksen for Nord-Jæren (Statens Vegvesen), som måler personbiler som passerer andre punkter enn bomstasjonene. Den viser at trafikken er 5,1 prosent lavere i 2020 enn 2019.

Nedgang også før korona

Årsdøgntrafikk (ÅDT), som gjennomsnittlig daglig trafikk kalles, gjennom bomstasjonene speiles tydelig av situasjonen som koronapandemien satte samfunnet i. Fra mars 2020 er trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken varierer i takt med de til enhver tid gjeldende tiltak. Enkelte tiltak har ført til nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk.

Dersom vi går litt lenger tilbake i tid, før pandemien satte en stopper for mer naturlige målinger av trafikken, kan vi uansett se en utvikling som viser lavere trafikktall.

Den nevnte Byindeksen for Nord-Jæren estimerer endringen i trafikkmengden for lette kjøretøy fra 2017 til desember 2020 til å være -9,5 prosent. Mellom 2018 og 2019, altså før korona, var nedgangen på 2,6 prosent.

Trafikken gjennom bomstasjonene til Bymiljøpakken er altså noe lavere i 2020, enn 2019, som i neste rekke fører med seg lavere inntekter fra disse. Bomstasjoner er beregnet å utgjøre under 30 prosent av inntektene i Bymiljøpakken. Inntektene for øvrig er i stor grad basert på midler for å fremme alternative transportmidler og få ned nettopp personbiltrafikken og kødannelse.

Framgang for kollektiv

I nullvekstmålet, som Bymiljøpakken jobber etter, heter det at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange.

Nedgang i personbiltrafikk er ett av stegene, som blant annet fører med seg kortere køer på veiene og mindre utslipp i regionen. Et videre steg forutsetter at persontransporten tas med blant annet kollektivtrafikk.

Dette steget bekreftes i en reisevaneundersøkelse, som Norwegian Research Center (NORCE), har gjennomført for årene 2014, 2018 og 2019.

Der ser vi at andelen av de intervjuede på Nord-Jæren (kommunene Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes) som bruker personbil som transportmiddel har vært 54 prosent i 2014, 53 prosent i 2018 og 51 prosent i 2019. Deretter ser vi at andelen som benyttet seg av kollektivtrafikk var 7 prosent i 2014 og steg til 9 prosent i 2018 og 2019.

Dersom vi er mer konkrete og ser på reise til arbeid, blir tallene mer tydelige: Andelen som kjører egen bil til jobb har sunket fra 62 prosent i 2014 til 55 prosent i 2018 og 2019. Samtidig er det bruk av kollektivtilbud til jobb som har økt mest, fra en andel på 11 prosent i 2014 til 14 prosent i 2018 og 15 prosent i 2019.

Spesielt i Sandnes har utviklingen vært positiv. I 2014 reiste 71 prosent av de yrkesaktive med egen bil til jobb. I 2019 var den andelen 62 prosent. Der beveget også andelen kollektivreisende til jobb seg fra 9 prosent i 2014 til 14 prosent i 2019.

Flesteparten av de nesten 5000 intervjuede personene i undersøkelsen var yrkesaktive da de ble spurt.