Bymiljøpakken

Åtte milliarder til Nord-Jæren

Kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren. Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet.

– Vi er fornøyde med at regionen er blitt enige med staten om en avtale. Det er en god avtale og lover godt for det videre samarbeidet. Den gir rom for forventninger inn i nye forhandlinger med staten i 2018. Avtalen betyr mye for å kunne realisere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Pengene skal bidra til byutvikling og god framkommelighet. Samtidig sikrer det statlige bidraget et større handlingsrom for prioriteringer knyttet til næringstransport og viktige veiprosjekter. Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til Bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har ledet forhandlingene med staten, sammen med Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, Ole Ueland, ordfører i Sola og Kristine Enger, ordfører i Randaberg.

Avtalen skal bidra til å finansiere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Dette får byområdet på Nord-Jæren:

 • 5.1 milliarder kroner Bussveien – dekker 50 prosent av kostnadene
 • 1.3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing.
 • 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017. Fra 2018 minimum 100 millioner kroner i støtte per år fram til og med 2023.

Kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen forventer mer midler fra staten til E39 Hove – Ålgård og vil ta dette opp i reforhandlingene neste år. Samtidig vil det lokalt jobbes for å få gjennomført prosjektet med oppstart i 2019.

Avtalen legges frem for endelig tilslutning i by- og kommunestyrene i de fire kommunene, fylkestinget og regjeringen, og signeres deretter i midten av juni.

Hva inngår i avtalen?

I avtaleforslaget forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Kort sagt skal byveksten skje som fortetting og byomforming. Nye boliger, arbeidsplasser, handel og service skal ligge plassert nærmest mulig bussveitraseen, og nær bysentraene.

Staten vil samarbeide med kommunene for å få fortgang i utviklingen av Stavanger stasjon og Paradisområdet i Stavanger, oppgradere Sandnes stasjon, og få på plass et takstsamarbeid mellom jernbane og buss.

– Byvekstavtalen innebærer at partene forplikter seg til å revidere Regionalplan Jæren. Dette arbeidet er i gang, og regionalplanen skal gi en retning for areal- og transportutvikling for Jæren. Det er sentralt at vi sammen ser på hvordan vi kan få til en best mulig utvikling for byområdet. Dette gir Nord-Jæren en unik mulighet til å gjennomføre tidenes byutviklingsløft, sier Solveig Ege Tengesdal.

I forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det lagt til grunn en økt økonomisk ramme for prosjekt og ordninger som omfattes av byvekstavtaler. I byvekstavtalen for Nord-Jæren har de lokale partene lagt inn en rekke forutsetninger og forventninger ved reforhandling av avtalen våren 2018. Det innebærer muligheter for ytterligere forbedring av statlige finansieringsbidrag i neste forhandlingsrunde.

Statlige midler i avtalen

Midler til store prosjekter og tiltak på riksveg innenfor avtaleområdet

 • Store riksvegprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren.
  De statlige midlene er beregnet til om lag 2 mrd. kroner i bypakken. Endelig prioritering skjer gjennom Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene.
 • Statlig bidrag på 1.3 mrd. kroner til tiltak på riksveg. Beløpet gjelder for avtaleperioden og skal bidra til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange for å oppfylle målet i byvekstavtalen.
 • Midler til store prosjekter og tiltak på jernbane.

Statlig tilskudd til store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekt

 • Staten dekker 50 prosent av kostnaden til Bussveien slik prosjektet er avgrenset i denne avtalen. Statens sin halvdel er 5,1 mrd. kroner (per dags dato i 2016-kroner)
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv.
 • Midlene fra belønningsordningen skal inngå i byvekstavtalen. Det betyr at det settes av 170 millioner til kollektivtiltak i 2017. Tidligere har regionen fått 60 millioner kroner gjennom belønningsordningen. Dette er en betydelig økning. Fra 2018 settes det av minimum 100 millioner kroner. Størrelsen på beløpet er en del av forhandlingene i 2018.

Byvekstavtale for Nord-Jæren_ENDELIG